Nowenna do Ducha Świętego


Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

„Duch, zstępując na apostołów, dał im potrzebne światło i moc, aby mogli nauczać narody, głosząc wszystkim Ewangelię Chrystusa. W ten sposób w tym owocnym napięciu między Wieczernikiem a światem, między modlitwą a przepowiadaniem, narodził się i żyje Kościół” św. Jan Paweł II.


Ufam, że Duch Święty odnowi życie moje i moich najbliższych. Proszę o włączenie moich intencji do 9 Mszy świętych w czasie Nowenny do Ducha Świętego (14-22 maja br.):

Osoba włączająca do nowenny

Przesyłam ofiarę na misje Księży Marianów, aby misjonarze docierali z Ewangelią wszędzie,
gdzie jest taka potrzeba.

Składam ofiarę w wysokości:

Ofiary na Centrum Pomocników Mariańskich można wpłacać,
korzystając z kart kredytowych   i e-przelewów,
które będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego "Dotpay"
lub wypełniając przekaz w okienku pocztowym lub oddziałach bankowych.

WPROWADZENIE
Papież Franciszek, podczas audiencji w Watykanie dla ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej, w dniu 8 lutego 2021 r., mówił, że pandemia: „ukazała także oblicze świata chorego, nie tylko z powodu wirusa, ale także jeśli chodzi o środowisko naturalne, procesy ekonomiczne i polityczne, a jeszcze bardziej relacje międzyludzkie”. Przymusowe przebywanie w domu pokazało, jak trudno nam porozumieć się nawet z najbliższymi. Obserwujemy, jak w sklepach i komunikacji miejskiej zamiast życzliwości panuje często niechęć, a nawet otwarta wrogość. Jak wiele jest w naszym życiu lęku i jak bardzo rzutuje on na nasze życie, ograniczając nas, zamykając na innych, odbierając radość. Pandemia i cała powstała sytuacja stały się szczególnymi próbami naszej osobistej wiary, a w wielu wypadkach – te odsłonięte „chore miejsca” w naszym życiu osobistym i społecznym potrzebują dotknięcia naszego Pana i Zbawiciela. W kolejnych dniach nowenny do Ducha Świętego módlmy się za sprawy najbardziej wymagające modlitwy, nie tracąc nadziei, że Duch Święty przychodzi zawsze po to, by wszystko stało się nowe! Z zaufaniem powierzmy Mu nasz osobisty los i losy całego świata.

DZIEŃ PIERWSZY
14 maja
O odrodzenie wiary chrześcijańskiej 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19). 
Upadek wiary w Chrystusa wydaje się dziś następować w wielu miejscach świata. Widzimy, jak kraje niegdyś chrześcijańskie odchodzą od niej i stają się duchowymi pustyniami. Możemy być zaniepokojeni spadkiem liczby osób wierzących i w naszej Ojczyźnie, porzucaniem chrześcijaństwa przez ludzi młodych, oficjalnymi apostazjami (publicznymi aktami wyrzeczenia się wiary), zrywaniem z postawami inspirowanymi Dekalogiem, ośmieszaniem naszej wiary w przestrzeni publicznej, a czasem i z fizycznymi atakami na miejsca kultu.  
Panie, prosimy Twojego Ducha Świętego o odnowienie naszej wiary, byśmy prawdziwie ufali Ci w naszym życiu i kochali Ciebie. Prosimy za wszystkich wierzących, by ich wiara zyskała wymiar osobisty i byś ją umocnił. Prosimy też o to, byśmy się przejęli tymi, którzy nie wierzą i modlili się o wiarę dla nich. Niech nie będzie nam obojętny los naszych niewierzących członków rodziny, sąsiadów, kolegów. Pomóż nam stać się Twoimi apostołami w okolicznościach, w których żyjemy. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię! 


Dzień pierwszy nowenny  z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DRUGI
15 maja
O odnowienie szacunku dla życia ludzkiego

Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą (Rdz 2,7).
Tylko Bóg jest Stwórcą człowieka i tylko On ma prawo do jego życia. Zerwanie więzi z Bogiem skutkuje tym, że człowiek przypisuje sobie panowanie nad ludzkim życiem. Nie żywi przy tym do niego szacunku. Dziś można dostrzec to m.in. we wszelkiego rodzaju pogardzie okazywanej drugiemu, w lekceważeniu znaczenia życia chorych, zwłaszcza dzieci, w ogromnej liczbie aborcji w wielu krajach sankcjonowanej przez prawo, a także w eutanazji. 
Prosimy Cię, Panie, aby Twój Święty Duch odnowił we wszystkich ludziach szacunek dla życia ludzkiego. Proszę o to, byśmy wszyscy uznali, że życie jest Twoim darem i że tylko Ty masz do niego prawo. Chroń tych, którzy są szczególnie narażeni na dyskryminację w tym zakresie – dzieci nienarodzone i osoby starsze, a także wszystkich znajdujących się na marginesie życia społecznego. Napełnij swoją mądrością i miłością tych, którzy stanowią prawo i skłoń ich serca do tego, by szanowali życie, a nas wszystkich chroń od pogardy dla drugiego człowieka i wykorzystywania go do własnych celów. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię!


Dzień drugi nowenny  z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ TRZECI
16 maja
O szacunek dla całego stworzenia 

Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi (Ps 104,30). 
Pan Bóg powierzył człowiekowi ziemię, by ten „czynił ją sobie poddaną” i roztropnie nad nią panował. Oznacza to troskę, która ma wymiar moralny i w centrum stawia człowieka. Niszcząc przyrodę, niszczymy nasz świat, pozbawiamy jego bogactwa przyszłe pokolenia. Źle traktując zwierzęta, źle traktujemy także innych ludzi. Za zniszczeniem środowiska naturalnego stoi grzech, a w zasadzie liczne grzechy – nieskrępowany konsumpcjonizm, egoizm, brak poszanowania życia.
Dziękuję Ci, Panie, za piękną ziemię, którą nam dałeś w posiadanie – za to, że stworzyłeś ziemię i morza, drzewa i kwiaty, i zwierzęta… Ty ofiarowałeś nam naszą planetę jako nasz wspólny, doczesny „dom”. Proszę Cię, by Twój Święty Duch odnowił w nas szacunek do całego stworzenia. Proszę, by najpierw uczynił to we mnie samym – naucz mnie wrażliwości na piękno natury i naucz ją chronić w moim najbliższym otoczeniu; powstrzymaj nieuporządkowane korzystanie z dóbr i chciwość w moim sercu. Proszę Cię także za wszystkich, którzy angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia ekologiczne – by postępowali zgodnie z Twoim zamysłem i nie odbierali przy tej okazji godności człowiekowi. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię!


Dzień trzeci nowenny  z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ CZWARTY
17 maja
O odnowę rodziny

Przeleję Ducha mego na twoje plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków (Iz 44,3). 
Wszechmocny i odwieczny Bóg wcielił się, narodził i wychowywał w ludzkiej rodzinie, uświęcając ją, ale zarazem niejako „świadcząc” o tym, że w zamyśle Stwórcy to rodzina ma być środowiskiem, w którym rodzi się i dojrzewa człowiek. Dziś rodzina bywa deprecjonowana i niszczona na różne sposoby. Prośmy Ducha Świętego, by swoim tchnieniem odrodził wszystkie rodziny. 
Panie, proszę Cię o posłanie w dniu dzisiejszym Twojego Ducha do wszystkich rodzin. Polecam Ci wszystkich małżonków, szczególnie tych, którzy przeżywają kryzys, by odrodziła się ich wzajemna miłość. Powierzam Ci wszystkich rodziców mających trudności w wychowaniu dzieci, byś ich umocnił w tym zadaniu. Proszę Cię za dzieci i młodzież, by wzrastali w zdrowiu psychicznym, fizycznym i duchowym. Proszę Cię także za wszystkich, którzy stanowią prawo, by swoimi działaniami umacniali małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, sprzyjali jego trwałości i płodności. Poślij Panie Ducha Świętego szczególnie do mojej rodziny, do tych, których kocham i za których jestem odpowiedzialny (poświęć chwilę modlitwy, by wymienić ich imiona i prosić o łaski, które są Wam, jako rodzinie, najbardziej potrzebne). 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię!


Dzień czwarty nowenny  z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ PIĄTY
18 maja
O odnowę Kościoła 

Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16,18).
Jak często my, ludzie Kościoła, zarówno świeccy, jak i kapłani, jesteśmy powodem zgorszenia dla innych, które sprawia, że ludzie odwracają się od Boga? Zamiast być światłem, które oświetla innym drogę i przywodzi do nawrócenia, stajemy się przeszkodą w dotarciu do Prawdy, która zbawia. 
Pamiętajmy o walce duchowej, która się dziś toczy i nie omija także Kościoła. Prośmy Ducha Świętego o odnowę i oczyszczenie Kościoła, zaczynając od nas samych. 
Panie, ustanowiłeś swój Kościół i zapowiedziałeś, że bramy piekielne go nie przemogą. Proszę Cię o posłanie Twojego Świętego Ducha do tych wszystkich osób i miejsc, które szczególnie Go potrzebują. Przyjdź Duchu Święty do wiernych, którzy odrzucili sakrament chrztu i wybrali ciemność zamiast światła, przyjdź do każdego z nas, byśmy nawracali się każdego dnia, przyjdź do kapłanów i do osób konsekrowanych, które sprzeniewierzyły się swojemu powołaniu i stanowią zgorszenie dla reszty wiernych. Przyjdź także do tych, którzy zostali w jakikolwiek sposób skrzywdzeni przez ludzi wierzących i kapłanów. Duchu Święty, natchnij cały Kościół nową miłością i wiernością Ewangelii. Odnów serca wszystkich ochrzczonych miłością do Jezusa – zarówno hierarchię jak i wiernych świeckich – poczynając ode mnie i mojej rodziny. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię!


Dzień piąty nowenny  z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SZÓSTY
19 maja
O odrodzenie relacji braterskich 

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa (Ga 5,22-23).
Pan Jezus pokazywał swoim życiem, jak mają wyglądać właściwe relacje braterskie i uczył tego swoich uczniów, wskazując na to, że mają jednego Ojca w niebie: „Wy wszyscy braćmi jesteście (…) jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie” (Mt 23,8-9). Wiele z naszych relacji jest zniszczonych lub zanieczyszczonych nieprzebaczeniem, złością, pretensjami i żalem. Być może osłabiło je wszystko to, co przeżywamy od ponad roku, dlatego prośmy Ducha Ożywiciela, by na nowo je ukształtował. 
Panie, w serce każdego z nas wlałeś powołanie do życia w relacjach – w rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie, we wspólnocie… Ześlij swojego Ducha Świętego w to miejsce tak bardzo „wyjałowione” w tym czasie, kiedy wielu z nas wciąż jest zamkniętych w domach i kiedy kontakty międzyludzkie stały się źródłem potencjalnego zagrożenia. Przyjdź Duchu Święty i odnów w sercu każdego z nas pragnienie rzeczywistego – nie tylko wirtualnego – spotkania z drugim człowiekiem. Proszę Cię szczególnie za ludzi młodych, spędzających tak wiele czasu przed ekranami komputera, o to, byś wyzwolił ich z samotności, dał dobre spotkania i pozwolił doświadczyć przyjaźni i braterskiej miłości. Proszę Cię za moje relacje – rodzinne, przyjacielskie, sąsiedzkie, bym umiał je z pomocą Twojego Ducha na nowo nawiązać i budować. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię! 


Dzień szósty nowenny  z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SIÓDMY
20 maja
Za chorych, cierpiących, prześladowanych

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę (Iz 61,1).
Wokół nas nie brak ludzi ubogich i potrzebujących. To ci, którzy nie mają pieniędzy, którzy chorują, którzy są samotni i opuszczeni, ale także i tacy, którzy pozornie mając wszystko, cierpią ogromną duchową nędzę. Jako chrześcijanie jesteśmy do nich posłani wzorem naszego Pana, który nie skorzystał ze sposobności, by na równi być z Bogiem lecz pod każdym względem się uniżył (por. Flp 2,6) – posłani po to, by oprócz fizycznej i konkretnej pomocy przekazać im Dobrą Nowinę o tym, że są kochani przez Boga i mogą tej miłości zaufać.
Panie, proszę dziś o to, byś posłał swojego Ducha Świętego do tych, którzy cierpią ubóstwo – chorych, biednych materialnie, zaniedbanych duchowo. Oddaję ci wszystkich cierpiących w szpitalach,w domach, w ośrodkach pomocy. Proszę za wszystkich zamożnych, ale zniewolonych duchowo i pogrążonych w nałogach. Proszę też o przyjście Twojego Ducha Świętego do wszystkich prześladowanych, w tym szczególnie do prześladowanych za wiarę i umocnienie ich. Przynieś im ulgę w cierpieniu, odwagę, nadzieję – to wszystko, czego im potrzeba. Duchu Święty, powołaj wielu, którzy mogliby im przekazać Ewangelię o Bożej miłości. Otwórz także i moje oczy, bym widział, w jakie miejsca ubóstwa i do jakich ubogich chcesz mnie posłać. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię!


Dzień siódmy nowenny  z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ ÓSMY
21 maja
O ustanie wojen i pokój

Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju (Rz 8,6). 
Syria, Libia, Etiopia, Jemen, Ukraina… to tylko niektóre kraje, w których obecnie toczy się wojna. Tam wielu ludzi żyje w nieustannym zagrożeniu życia, wielu zostało zmuszonych do opuszczenia własnych domów. Pozostałe kraje, także i w Europie, nie są wolne od napięć, konfliktów, a nawet zamieszek zbrojnych. Prośmy Ducha Świętego by wyzwolił ludzkość od nienawiści i przemienił ją Bożą miłością. 
Panie, Ty przez krzyż pojednałeś grzesznych ludzi ze swoim Ojcem i posłałeś nam Ducha Świętego, byśmy prowadzeni przez Niego mogli „szukać pokoju i do niego dążyć” (por. Ps 34,15). Proszę Cię o posłanie Twojego Ducha we wszystkie miejsca konfliktów zbrojnych na świecie. Przyjdź Duchu Święty do najbardziej przez wojny pokrzywdzonych, szczególnie do dzieci i ludzi starszych oraz chorych i umocnij ich. Przyjdź także do wszystkich, którzy decydują o wojnie i pokoju,z darem opamiętania. Usuń nienawiść z serc domagających się „zniszczenia przeciwnika”. Chroń także moje serce przed nienawiścią i pozwól mi być Twoim narzędziem pokoju w moim otoczeniu. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię! 


Dzień ósmy nowenny  z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DZIEWIĄTY
22 maja
Za sprawujących władzę

Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? (Mdr 9,18). 
Na tych, którzy sprawują władzę, ciąży wielka odpowiedzialność za ludzi sobie powierzonych. Potrzebują nieustannej asystencji Ducha Świętego, by nie realizować swoich własnych interesów, lecz oprzeć się wszelkim pokusom płynącym z władzy i dobrze służyć tym, na których czele zostali postawieni. 
Panie, poślij dziś swojego Ducha Świętego do wszystkich tych, którzy sprawują władzę. Jeśli odeszli od Ciebie, daj im nawrócenie i opamiętanie. Spraw, by w rządzeniu innymi ludźmi przestrzegali Twoich praw i nie dali się uwodzić pokusom świata. Strzeż ich od pychy i chciwości. Duchu Święty, obdarz ich darem mądrości i prawdziwej troski o ludzi sobie powierzonych, a także darem bojaźni Bożej – by wiedzieli, że ze swojej odpowiedzialności będą musieli zdać przed Tobą rachunek. Proszę Cię, przyjdź do wszystkich przedstawicieli władz centralnych i lokalnych, a także ludzi mediów. Szczególnie proszę Cię Duchu Święty o Twoje przyjście do tych, którzy sprawują rządy w naszej Ojczyźnie. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię!


Dzień dziewiąty nowenny  z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.
 
Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył, by oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.

Pobierz Nowennę do Ducha Świętego w formacie PDF
Dołącz swoje intencje do nowenny

 
Zapisz się do newslettera!