Nowenna do Krwi Chrystusa


WPROWADZENIE
W Starym Testamencie człowiek, który przez swoje grzechy zasłużył na utratę życia, mógł przebłagać Boga, składając ofiarę z krwi zwierząt. Bóg przyjmował tę ofiarę zamiast życia grzesznika. Było tak na mocy Jego postanowienia zapisanego w Księdze Kapłańskiej: „Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie” (Kpł 17,11). 
Podczas swojej Męki Chrystus sam się ofiarował jako „przebłaganie za życie” każdego z nas. Zapłatą za grzech jest śmierć (por. Rz 6,23) i On ją przyjął w naszym imieniu. My nie musimy „płacić” za nasz grzech. On już to zrobił. Oddał za każdego z nas swoje ciało i swoją krew i z każdym zawarł Nowe Przymierze. Dzięki Jego krwi zostaliśmy wybawieni z niewoli grzechu i możemy żyć w wolności synów Bożych.  
„Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci” – przypomina nam św. Paweł (1 Kor 6,20). Nigdy nie dość dziękowania Panu Jezusowi za Jego dar nowego życia! I nigdy nie dość uciekania się do cudownej mocy Jego Krwi! 
„O Krwi Najdroższa, o Krwi odkupienia, napoju życia z nieba dla nas dany, o zdroju łaski, o ceno zbawienia, Ty grzechowe leczysz rany!”.

Wprowadzenie do nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj

DZIEŃ PIERWSZY 
22 czerwca
O odnowienie mojego osobistego przymierza z Bogiem

To jest moja krew Przymierza (Mt 26,28).
Panie, na krzyżu zawarłeś ze mną nowe przymierze i przypieczętowałeś je krwią – już nie krwią zwierząt ofiarnych, ale swoją własną. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją krew wylaną podczas biczowania, koronowania cierniem, upadków pod krzyżem, krzyżowania i tę, która wypłynęła z przebitego włócznią boku. Dziękuję za każdą kroplę Twojej świętej krwi, bo wylałeś ją za mnie i dla mnie – z miłości. Dziękuję za Kościół i za wszystkie sakramenty, które mają początek w Twoim Paschalnym Misterium przejścia ze śmierci do życia. Dziękuję przede wszystkim za chrzest – bramę do nowego życia. 
Proszę Cię dziś o odnowienie mojego przymierza z Tobą zawartego podczas mojego chrztu świętego. Otwieram swoje serce i przyjmuję Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Proszę Cię o łaskę wierności w zachowaniu przymierza z Tobą. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

Dzień pierwszy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj

DZIEŃ DRUGI
23 czerwca
O szczery żal za grzechy

Krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu (1 J 1,7). 
Panie, Ty wiesz, jak często mój żal za grzechy jest powierzchowny i płytki. Żałuję, bo „powinienem”, bo „tak wypada”, bo „tak trzeba”… Mało w tym żalu osobistej relacji z Tobą, mało wdzięczności za krew, którą dla mnie przelałeś.
Proszę Cię dziś dla siebie o łaskę szczerego żalu za grzechy płynącego z miłości do Ciebie i moich bliźnich. Daj mi poznać zło mojego grzechu i daj łaskę radykalnego odwrócenia się od niego. 
Proszę też za wszystkich, dla których żal za grzechy jest rzeczą niezrozumiałą i abstrakcyjną, za tych, którzy pojęcie grzechu całkowicie zatracili, aby zdali sobie sprawę z tego, że grzech niesie śmierć. Proszę też za tych, którzy w grzechu uparcie trwają, mimo że zdają sobie sprawę z jego śmiercionośnej siły. Wszystkim nam, biednym i zagubionym, daj przez swoją świętą krew łaskę powrotu do Ciebie. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

Dzień drugi nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj

DZIEŃ TRZECI
24 czerwca
O codzienne doświadczenie miłosierdzia dla siebie i bliźnich

Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda (J 19,34). 
Panie, krew i woda, które wypłynęły z Twojego boku na krzyżu, stały się zdrojem miłosierdzia dla całego świata. Pozwól mi codziennie stawać pod Twoim krzyżem i przyjmować dar tej krwi. Dziękuję za wszystkie momenty, w których objawiłeś się mi jako miłosierny Ojciec i proszę, bym umiał cenić sobie Twoje miłosierdzie, ciągle o nie prosić i wciąż za nie dziękować. Spraw, bym umiał Twoje miłosierdzie przyjmować i przekazywać je innym. Daj mi miłosierne oczy i usta, ręce i nogi…
Proszę także za osoby, które nie znają Twojego miłosierdzia i za tych, którzy go szczególnie potrzebują – proszę za konających, za ciężko chorych, za ofiary pandemii i wojny, za tych, którzy krzywdzą innych i tych którzy są przez nich krzywdzeni. Miej dla nich miłosierdzie, spraw, żeby poznali Twoją miłość i wrócili do Ciebie. 
„O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas – ufamy Tobie!”. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

Dzień trzeci nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj

DZIEŃ CZWARTY
25 czerwca
O uzdrowienie duchowe i fizyczne

Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni (1 P 2,24). 
Moc Twojej krwi, Panie, niesie zdrowie wszystkim go poszukującym. Proszę Cię dziś o zdrowie najpierw dla tych, którzy chorują duchowo i są oddzieleni od Ciebie z powodu grzechu. Proszę także za osoby potrzebujące uzdrowienia w sferze emocjonalnej, których ból jest często niewidoczny dla innych. 
Powierzam Ci, Panie, także osoby fizycznie chore, szczególnie cierpiące z powodu obecnej pandemii. Proszę Cię także za wszystkich, którzy się nimi opiekują. Niech Twoja krew przywróci zdrowie chorym, pocieszy płaczących, złagodzi ból cierpiących po stracie osób bliskich. 
Oddaję Ci także wszystkie moje choroby i proszę o Twoje uzdrowienie dla mnie – duchowe, emocjonalne, a także fizyczne. Niech Twoja krew za nas wylana da nam nowe życie i nową siłę. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

Dzień czwarty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj

DZIEŃ PIĄTY
26 czerwca
O pojednanie w rodzinie

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski  (Ef 1,7). 
Panie, grzech zniszczył przyjaźń pierwszych rodziców z Tobą, Stwórcą, i ich przyjaźń z całym stworzeniem. Przez Twój krzyż pojednałeś na nowo człowieka i świat z Ojcem. Twoja krew wylana na krzyżu sprawiła, że możemy żyć w „kulturze pojednania” – nie żywić w sercu uraz, przebaczać sobie krzywdy, świadczyć sobie miłosierdzie. Proszę Cię dziś, Panie, bym umiał żyć w taki nowy 
i pojednany sposób. Udziel daru pojednania mojej rodzinie, szczególnie proszę Cię za osoby skłócone (jeśli chcesz, wymień imiona osób, z którymi nie jesteś pojednany). Przez Nowe Przymierze, które zawarłeś z nami na krzyżu, czynisz nasz swoimi dziećmi. Spraw, żeby nasza rodzina stała się miejscem przebaczenia i pojednania, gdzie każdy może spotkać miłość i zrozumienie, także dla swoich słabości. Proszę o łaskę życia pojednaniem dla mojej rodziny i dla innych rodzin. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

Dzień piąty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj

DZIEŃ SZÓSTY
27 czerwca
O doświadczenie braterstwa

Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa  (Ef 2,13). 
Panie, jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i Twoimi braćmi, ale jak trudno nieraz być nam braćmi między sobą! Proszę Cię dziś o odrodzenie miłości braterskiej i prostej, ludzkiej życzliwości we wszystkich moich relacjach. Proszę Cię, byś w nie wszystkie wszedł. Zapraszam Cię do relacji z moją rodziną, z moimi przyjaciółmi, kolegami 
z pracy, sąsiadami… Zapraszam Cię szczególnie do moich trudnych relacji (możesz wymienić imiona osób, z którymi je masz). Proszę, bym mógł doświadczyć w tych relacjach bliskości, ciepła, życzliwości, wzajemnej pomocy…
Proszę Cię także o braterstwo w życiu społecznym, o ustanie waśni i sporów i o odrodzenie społecznej solidarności. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

Dzień szósty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj

DZIEŃ SIÓDMY
28 czerwca
O pokój

(…) wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża  (Kol 1,20). 
Przez krew swojego krzyża wprowadziłeś w świat pokój, który polega na odrzuceniu wrogości i pojednaniu się. „Prawdziwy szalom, Chrystusowy pokój, oparty na prawdzie i sprawiedliwości, wyrasta z Jego Krzyża i rodzi nowego człowieka, nową ludzkość, która podejmuje ewangeliczną drogę życia” – powiedział papież Franciszek. Taki pokój rodzi się z „serca pojednanego” z Bogiem, z sobą i z bliźnimi.
Proszę Cię, Panie, bym umiał tym pokojem na co dzień żyć. Powierzam Ci wszystkie sytuacje i chwile, które są dla mnie szczególnie denerwujące, w których łatwo jest mi stracić panowanie nad sobą. Proszę o pokój w mojej rodzinie, w miejscu pracy. Proszę o pokój w naszej Ojczyźnie.
Powierzam Ci też dziś, Panie, te miejsca w świecie, w których toczą się wojny i proszę o zapanowanie w nich Twojego pokoju. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

Dzień siódmy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj

DZIEŃ ÓSMY 
29 czerwca
O życie Eucharystią

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6,54). 
Dziękuję Ci dziś, Panie, za Eucharystię – Twoje ciało i krew. Dziękuję za to, że możemy je spożywać, a przez to mieć udział w Twoim życiu. Dziękuję za każde umocnienie Twoją łaską, które przyszło do mnie przez przyjmowanie Komunii świętej. 
Proszę Cię o to, bym zawsze z szacunkiem przyjmował ten święty sakrament i by on owocował w moim życiu. Naucz mnie oddawać Tobie moje życie tak, jak Ty je oddałeś w służbie moim bliźnim, poczynając od tych, których mam najbliżej siebie – mojego współmałżonka, moich dzieci, moich rodziców, braci i sióstr. Ucz mnie, Panie, oddawać codziennie moje życie bliźnim tak, by stawało się Eucharystią. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

Dzień ósmy nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj

DZIEŃ DZIEWIĄTY
30 czerwca
O moc świadectwa w codziennym życiu

Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą (1 J 5,6).
Panie, Twoja krew przelana na krzyżu uzdalnia nas do świadczenia o Tobie. Jeżeli wierzę w Twoją miłość, jeżeli cenię sobie dar Twojej krwi przelanej za mnie, to chcę, aby i inni mieli udział w Twoim zwycięstwie. Proszę Cię dziś, Panie, o łaskę świadczenia o Tobie we wszystkich środowiskach, w których się znajdę. Najpierw proszę Cię o ten dar w mojej własnej rodzinie. Naucz mnie umacniać wiarę współmałżonka, spraw bym był dla niego świadkiem Twojej miłości. Proszę, naucz mnie przekazywać wiarę moim dzieciom. Powierzam Ci miejsce mojej pracy zawodowej i proszę za wszystkich współpracowników, bym także i z nimi umiał dzielić się wiarą. 
Daj mi łaskę, bym odkrył swoje miejsce w Kościele. Proszę też o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów i osób konsekrowanych. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 

Dzień dziewiąty nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj

Pobierz Nowennę Krwi Chrystusa formacie PDF
Zapisz się do newslettera!