Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa


„Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia” - Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii Alacoque.

Wierzę, że Bóg otoczy mnie i moich najbliższych swoją czułą opieką. Proszę o włączenie moich intencji do 9 Mszy świętych w czasie Nowenny do Najświętszego Serca Pana Jezusa (22-30 czerwca br.):

Osoba włączająca do nowenny

Dziękuję za odprawienie 9 Mszy świętych w ramach Nowenny do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wierzę, że dzięki swojej ufności zostanę wysłuchany.
Przesyłam ofiarę na misje Księży Marianów, aby w krajach misyjnych głosili miłosierdzie Boga, które jest nam wszystkim potrzebne.
 


 

Składam ofiarę w wysokości:

* pole wymagane
Ofiary na Centrum Pomocników Mariańskich można wpłacać,
korzystając z kart kredytowych   i e-przelewów,
które będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego "Przelewy24"

lub wypełniając przekaz w okienku pocztowym lub oddziałach bankowych.
Wprowadzenie
Przebite Serce Jezusa, z którego wypłynęła krew i woda, jest symbolem miłości Pana Jezusa do swojego ludu – miłości wiernej, nie cofającej się przed cierpieniem, przebaczającej. Najświętsze Serce było otaczane kultem od początku istnienia chrześcijaństwa, ale kult ten przybrał na sile wraz z objawieniami danymi św. Małgorzacie Marii Alacoque. Od grudnia 1673 do czerwca 1675 r. ta francuska wizytka miała kilka widzeń Jezusa, w których opowiedział jej On o swoim nieskończonym miłosierdziu dla ludzi i o potrzebie zwrócenia się wszystkich do Jego Serca. W 2024 r. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada 7 czerwca i w tym dniu w sposób szczególny dziękujmy za wielką miłość Boga. Naszą wspólną modlitwę rozpoczniemy pod koniec miesiąca jako podsumowanie czasu, który chcemy w całości poświęcić adoracji Serca Naszego Pana.
Niniejsza nowenna, opierając się na słowach papieży ostatnich stu dwudziestu lat, zachęca nas do powierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa najpilniejszych problemów Kościoła i świata. Niech jej odmawianie stanie się inspiracją, by zawsze pamiętać o miłości naszego Pana i na niej budować swoje życie!

DZIEŃ PIERWSZY
22 czerwca
Prośmy o nadzieję

Kiedy Kościół w początkach swego istnienia uginał się pod jarzmem cezarów, Krzyż na niebie ukazujący się oczom młodego władcy był zapowiedzią wielkiego zwycięstwa, które wkrótce nastąpiło. I oto dzisiaj oczom naszym ukazuje się inny, ze wszech miar pomyślny znak Boży: Najświętsze Serce Jezusa. W Nim należy złożyć wszelką nadzieję zbawienia wszystkich ludzi – papież Leon XIII.  
Codziennie spotykamy się z kłopotami, które mogą nam odebrać nadzieję. Chodzi nie tylko o nasze osobiste problemy związane ze zdrowiem, pracą, sytuacją rodzinną… To także wszystko to, o czym słyszymy, korzystając z mediów: zagrożenie pokoju, niepewność dotycząca sytuacji gospodarczej, naruszenia prawa, kłótnie polityków, skandale w Kościele… Jezus ze swoim otwartym, Najświętszym Sercem jest w stanie pomieścić nasz każdy lęk i ból. Prośmy Go o to, by Jego Serce było dla nas nieustannym źródłem nadziei.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!


Pierwszy dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DRUGI
23 czerwca
Prośmy o wiarę jako żywą relację ze Zbawicielem

Jest rzeczą najzupełniej odpowiednią poświęcenie się temu Najświętszemu Sercu. Poświęcenie zaś takie nie jest niczym innym jak oddaniem się Jezusowi Chrystusowi, ponieważ wszelki objaw czci, hołdu i miłości względem Bożego Serca odnosi się w rzeczywistości do osoby samego Chrystusa – papież Leon XIII.
Pan Jezus otworzył swoje Serce z miłości do nas. Jak powiedział św. Małgorzacie Marii Alacoque: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości…”. Modląc się dziś, prośmy Pana, by mocą swojej łaski otworzył nasze serca na spotkanie z Nim. Niech nam pokaże, w których miejscach naszych serc się Go boimy, lekceważymy, traktujemy niepoważnie… Przeprośmy Go za to i prośmy, byśmy się przejęli Jego słowami i zapragnęli osobistego spotkania z Nim i doświadczenia Jego miłości.  
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!


Drugi dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ TRZECI
24 czerwca
Prośmy o przebaczenie i pojednanie w naszych rodzinach

Kult Najświętszego Serca Jezusa w swej istocie jest kultem miłości, którą nas Bóg umiłował, jest również praktycznym wykonaniem tej miłości, którą żywimy dla Boga i ludzi – papież Pius XII.
Najświętsze Serce Jezusa wzywa nas do odpowiedzi miłością na Jego miłość. Najtrudniej tę miłość świadczyć tym, z którymi jesteśmy najbliżej: naszym współmałżonkom, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu… Prośmy dziś Pana o dar przebaczenia i pojednania w naszych rodzinach. Niech nasze rodziny, uwolnione od grzechów, staną się miejscami miłymi Najświętszemu Sercu Jezusa.  
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!


Trzeci dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ CZWARTY
25 czerwca
Prośmy o dar modlitwy

Musimy porównać się ze wzorem, Jezusem Dobrym Pasterzem. Przede wszystkim możemy zadać sobie pytanie: czy naśladujemy Go, pijąc ze studni modlitwy, aby nasze serce było zgodne
z Jego sercem? – papież Franciszek.
Jeżeli odkrywamy wiarę nie jako tradycję, światopogląd czy rytuał, ale przede wszystkim jako osobiste spotkanie ze Zbawicielem, wówczas modlitwa staje się nie tylko obowiązkiem, lecz przede wszystkim pragnieniem całej naszej istoty. Prośmy Pana, by obdarzył nas takim darem modlitwy, w którym możemy być blisko Jego serca i kształtować nasze serce na wzór Jego serca.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!


Czwarty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ PIĄTY
26 czerwca
Prośmy za niewierzących,by poznali Bożą miłość

Miłość Boga do ludzkości objawiła się z niezwykłą wyrazistością za pośrednictwem Serca Jezusa  – papież Benedykt XVI.  
Coraz więcej jest wokół nas ludzi niewierzących. Spotykamy ich w pracy, w sąsiedztwie, nawet we własnej rodzinie. Często ochrzczeni, wyrzekają się wiary w sposób bardziej lub mniej świadomy. Wiara w Chrystusa, jej wyznawanie, stają się dziś „niemodne”. Prośmy Pana, byśmy w obliczu niewiary, zwłaszcza osób nam najbliższych, nie popadali w smutek, zniechęcenie czy nawet rozpacz, ale byśmy zaufali, że Jego Boskie Serce może przygarnąć i pociągnąć każdego. Bądźmy wytrwali w modlitwie za naszych niewierzących braci!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!


Piaty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SZÓSTY
27 czerwca
Prośmy o pokój

Oto Serce Zbawiciela – czytelny znak Jego niezwyciężonej miłości i niewyczerpane źródło prawdziwego pokoju (…) Tak, Jezus jest pokojem, jest naszym pojednaniem. To On zburzył wrogość, jaka powstała po grzechu człowieka, i pojednał z Ojcem wszystkich ludzi przez śmierć na Krzyżu  – św. Jan Paweł II.
Codziennie docierają do nas informacje o braku pokoju – za naszą wschodnią granicą, na Bliskim Wschodzie… Być może przyzwyczailiśmy się już do nich, a być może ciągle się ich lękamy. Prośmy Pana o dar pokoju. Prośmy najpierw o to, byśmy sami doświadczali pokoju w naszym sercu – wyzbyli się nienawiści, pojednali z bliźnimi. Prośmy o tych, którzy są uwikłani w konflikty – za ofiary wojen, za żołnierzy na froncie, za ginących cywilów, dzieci, kobiety, za ludzi okaleczonych, cierpiących głód i niedostatek. Niech przebite Serce Jezusa stanie się źródłem pokoju dla świata.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!


Szósty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SIÓDMY
28 czerwca
Prośmy za polityków i rządzących

Z Serca ukrzyżowanego Chrystusa rodzi się nowa ludzkość, odkupiona od grzechu. Człowiek (...) potrzebuje Serca Chrystusa, aby poznawać Boga i samego siebie; potrzebuje go aby budować cywilizację miłości  – św. Jan Paweł II.
Jeżeli poznaliśmy miłość Chrystusa, doświadczyliśmy Jego zbawienia, nie możemy tej dobrej nowiny zatrzymać dla siebie, lecz jesteśmy wezwani, by się nią dzielić z innymi – nie tylko słowem, ale przede wszystkim postawą służby. Do takiej postawy w sposób szczególny zostali wezwani ci, którym została powierzona odpowiedzialność w społeczeństwie. Módlmy się dziś za tych, którzy nami rządzą, by ich decyzje uwzględniały dobro całej wspólnoty, dobro wszystkich, także najsłabszych. Prośmy Pana, by ich uwolnił od każdej formy pychy, chciwości, egoizmu, nieczystości, zazdrości…
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!


Siódmy dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ ÓSMY
29 czerwca
Prośmy za kapłanów

To nabożeństwo pozostanie na zawsze najskuteczniejszym czynnikiem mego postępu duchowego. Muszę żyć jedynie dla Najświętszego Serca Jezusa. Jestem kapłanem Serca Jezusa – św. Jan XXIII.
Kapłani potrzebują dziś naszej szczególnej modlitwy. Pamiętajmy więc najpierw o tych, którzy są do kapłaństwa powołani, by odpowiedzieli na Boże wezwanie. Prośmy także za tych, którzy okazali się niegodni misji powierzonej im przez Chrystusa – za tych, którzy Go zdradzili i stali się przyczyną zgorszenia dla wiernych sobie powierzonych. Ale przede wszystkim prośmy za tych licznych dobrych kapłanów, którzy – choć borykają się ze swoimi słabościami – kochają Pana i chcą mu jak najlepiej służyć. Prośmy, by wszyscy kapłani stali się „kapłanami Serca Jezusa”.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!


Ósmy dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.


DZIEŃ DZIEWIĄTY
30 czerwca
Prośmy za Kościół

Z przebitego Serca Zbawiciela Kościół narodził się i stamtąd czerpie pokarm, ponieważ Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo – św. Paweł VI.
Módlmy się dziś za Kościół. Jest on niezwykłym darem Zbawiciela dla nas, dzięki któremu możemy dostępować łask wyjednanych przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Kościół jest także wspólnotą, w której – podtrzymywani słowem i przykładem innych wierzących – możemy wzrastać w wierze. Prośmy Pana, by dał nam odkryć pełnię i bogactwo Kościoła. W czasach, w których tak wielu wierzących wyrzeka się Kościoła i nie przyznaje się do niego, prośmy, by Pan sam umocnił swój Kościół i dał mu wielu nowych świętych.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!


Dziewiąty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.


Oddanie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Pozdrawiam Cię, Najświętsze Serce Jezusa, Serce mego Zbawiciela, żywe i niewyczerpane źródło szczęścia i życia wiecznego, nieskończona skarbnico Bóstwa. Ty jesteś moją ucieczką, moim ukojeniem, moim wszystkim. Serce pełne miłości, rozpal moje serce świętym żarem, który trawi Twoje Serce. Napełnij moje serce swymi łaskami, które obficie wypływają z Ciebie jak ze źródła. Spraw, niech moja dusza będzie zawsze złączona z Twoją duszą, a moja wola zawsze podporządkowana Twojej woli. Pragnę tylko jednego: aby Twoja święta wola była jedynym moim drogowskazem i jedynym celem wszystkich moich myśli, wszystkich moich pragnień i wszystkich moich czynów.
O Jezu, z ufnością powierzam się całkowicie dobroci Twego Boskiego Serca. Oddaję Ci moją przeszłość ze wszystkimi wykroczeniami, nędzą i słabością, moją przyszłość i moją duszę na całą wieczność. Tobie oddaję się i powierzam i jestem pewny, że nie zawiedziesz mnie w czasie i w wieczności. Amen.


Pobierz Nowennę do Najświętszego Serca Pana Jezusa - tutaj.

 
Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.