Nowenna do św. JakubaWPROWADZENIE
Św. Jakub Starszy (nazwany tak dla odróżnienia od Jakuba Młodszego) był jednym z dwunastu Apostołów, starszym bratem św. Jana Ewangelisty. To on był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na Górze Tabor oraz modlitwy 
w Ogrójcu, a także drugiego cudownego połowu ryb, o którym mówi św. Jan w swojej Ewangelii. Pan Jezus nazwał go „Synem gromu” (Mk 3,17), bo był porywczy i gwałtowny – prosił Jezusa, by spalił piorunem niegościnną Samarię, przez którą przechodzili, chciał za pośrednictwem swojej matki proszącej Jezusa otrzymać dla siebie i swojego brata pierwsze miejsce w królestwie mesjańskim. Po Zesłaniu Ducha Świętego, według tradycji, udał się do Hiszpanii, by tam głosić Dobrą Nowinę, a następnie powrócił do Jerozolimy, by stać się pierwszym biskupem tamtejszego Kościoła. W Jerozolimie został także ścięty mieczem.
Według tradycji św. Jakub pochowany został w Hiszpanii, w Santiago de Compostela. Do tego miejsca od ponad tysiąca lat pielgrzymują pątnicy, prosząc św. Jakuba o wszelkie łaski. Możemy dołączyć do ich modlitwy, odmawiając tę nowennę opartą na katechezie papieża Benedykta XVI  z 21 czerwca 2006 r.

 
DZIEŃ PIERWSZY
16 lipca
O żywą wiarę 

[Św. Jakub] mógł (…) uczestniczyć razem z Piotrem i Janem w chwili konania Jezusa w ogrodzie Getsemani i w wydarzeniu Przemienienia Jezusa. Chodzi więc o sytuacje bardzo różne i różniące się między sobą: w jednym przypadku Jakub wraz z pozostałymi dwoma Apostołami doświadcza chwały Pana, widzi Go rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem, widzi w Jezusie boski blask; w drugim wydarzeniu staje w obliczu cierpienia i upokorzenia, widzi na własne oczy, jak Syn Boży poniża się, okazując posłuszeństwo aż do śmierci – papież Benedykt XVI. 
Św. Jakubie, Pan Jezus powołał cię, byś za Nim szedł i zaprosił cię, byś naocznie oglądał Jego chwałę na górze Tabor, a potem był świadkiem Jego męki. Twoja wiara odnosiła się do tego osobistego spotkania z Chrystusem i relacji z Nim. Proszę cię, wyjednaj żywą wiarę dla mnie i dla moich bliskich. Powierzam ci dziś także tych, którzy mają trudności w wierze, a także tych, którzy wiarę atakują, wyśmiewają, poniżają. Aby zobaczyli, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, który umarł także za ich grzechy. Im także wyproś łaskę spotkania z Chrystusem i dar żywej wiary. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Jakubie, módl się za nami!  


Pierwszy dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DRUGI
17 lipca
O dojrzałość w wierze

Bezsprzecznie to drugie przeżycie było dla niego okazją do osiągnięcia dojrzałości w wierze, do skorygowania jednostronnej, triumfalistycznej interpretacji tego pierwszego doświadczenia: musiał on zobaczyć, że Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski jako triumfator, w rzeczywistości okryty był nie tylko czcią i chwałą, ale również cierpieniem i słabością. Chwała Chrystusa urzeczywistnia się właśnie w Krzyżu, w udziale w naszych cierpieniach – papież Benedykt XVI.
Św. Jakubie, idąc drogą, na którą zaprosił cię Pan Jezus, dojrzewałeś w wierze. Musiałeś porzucić swoją wizję Mesjasza – skutecznego polityka, odnoszącego sukces przywódcy i „wybawiciela” narodu na rzecz dogłębnego przyjęcia misji Zbawiciela polegającej na głoszeniu Królestwa aż za cenę krzyża. Proszę cię, byśmy w pójściu za Jezusem umieli porzucać własne wizje rozwiązania naszych problemów, a otwierali się na przyjęcie rozwiązań dawanych nam przez Pana. Powierzam ci też wszystkie osoby dotknięte cierpieniem – chorych, samotnych, opuszczonych, cierpiących fizycznie, psychicznie i duchowo oraz proszę, by przeżywali swoje cierpienie jako drogę umocnienia w wierze. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 
Św. Jakubie, módl się za nami!


Drugi dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ TRZECI
18 lipca
O czystą intencję w czynieniu dobra 

Tak więc św. Jakub staje przed nami jako wymowny przykład wielkodusznego przylgnięcia do Chrystusa. On, który początkowo, ustami swej matki, prosił o to, by zasiąść wraz z bratem u boku Mistrza w Jego Królestwie, właśnie jako pierwszy wychylił kielich męki i dzielił męczeństwo z Apostołami – papież Benedykt XVI. 
Św. Jakubie, przeszedłeś w swoim życiu długą drogę oczyszczenia w pójściu za Panem, począwszy od wyobrażenia sobie zaszczytnego panowania wraz z Nim, aż do udziału w Jego męce i niebieskiej chwale. Proszę cię dziś, byś pomagał mi nieustannie oczyszczać moje intencje czynienia dobra. Usuwaj z mojego życia wszelkie kłamstwo i pozory oraz pomagaj mi trwać w prawdzie. Proszę także w intencji wszystkich, którzy doświadczają pokus związanych z wiernością tobie na drodze, którą wybrali – kapłanów, małżonków, matki, ojców… dla nich i dla siebie proszę o łaskę czystości i wierności. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Jakubie, módl się za nami!


Trzeci dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ CZWARTY
19 lipca
O zdolność do dawania chrześcijańskiego świadectwa

To dojrzewanie wiary dopełnione zostało przez Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, tak iż Jakub, gdy nadeszła chwila najwyższego świadectwa, nie cofnął się. Na początku lat czterdziestych I wieku król Herod Agrypa, wnuk Heroda Wielkiego, jak opisuje to Łukasz, „zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana” (Dz 12,1-2) – papież Benedykt XVI.  
Św. Jakubie, służyłeś wiernie Panu i oddałeś dla Niego życie. Za twoim wstawiennictwem proszę cię za wszystkich chrześcijan, by umieli świadczyć do końca o Chrystusie. Proszę cię za naszych braci, którzy mieszkają w krajach, w których przyznanie się do Chrystusa naraża na śmierć, ale także za tych, którzy mieszkając w Europie i wyznając Pana, narażają się na śmieszność, oskarżenia, pomówienia, utratę dobrego imienia… Wyproś łaskę odwagi i dania świadectwa także dla mnie  i moich bliskich. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Jakubie, módl się za nami!


Czwarty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ PIĄTY
20 lipca
Za wszystkich powołanych do służby Bożej 

Od św. Jakuba możemy się więc wiele nauczyć: gotowości do przyjęcia Pańskiego wezwania nawet wtedy, gdy każe nam pozostawić „łódź” naszej ludzkiej pewności, entuzjazmu w pójściu za Nim drogami, które On wskazuje, z pominięciem wszelkiej naszej złudnej zarozumiałości, gotowości do dawania o Nim świadectwa z odwagą, gdy to konieczne, aż po najwyższą ofiarę życia – papież Benedykt XVI. 
Św. Jakubie, bez wahania podjąłeś Boże powołanie i poszedłeś za Jezusem. Proszę Cię dziś za wszystkimi, którzy szukają swojej drogi życia, a w szczególny sposób – za wezwanymi do kapłaństwa i życia zakonnego. Daj im czujność i uszy otwarte na wezwanie Pana, odwagę konieczną do tego kroku oraz wszelkie łaski potrzebne do wytrwania w powołaniu. Proszę także za mnie, bym w swoim życiu nie zaniedbywał natchnień Ducha Świętego, ale umiał je rozpoznawać i podążać za nimi nawet wtedy, gdy będzie mnie to sporo kosztowało. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Jakubie, módl się za nami!


Piąty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SZÓSTY
21 lipca
Za Kościół 

Jakub był wybijającą się postacią w Kościele jerozolimskim, również ze względu na rolę odegraną podczas ziemskiego życia Jezusa – papież Benedykt XVI. 
Św. Jakubie, wiernie służyłeś Kościołowi jako biskup Jerozolimy. Proszę cię, byś modlił się za Kościół w dzisiejszych czasach, kiedy na skutek obostrzeń w wielu krajach władze nakazały zamknąć kościoły, zabroniły wspólnotowego celebrowania Mszy św. i utrudniają udzielania innych sakramentów. Wiele naszych sióstr i braci zostało pozbawionych dostępu do zdroju zbawienia, albo ten dostęp został im znacznie utrudniony. Wielu innych obawia się pójść do kościoła z obawy przed zarażeniem. Prosimy o to, by sytuacja ta nie doprowadziła do utraty wiary przez tysiące ludzi, ale wprost przeciwnie – wyzwoliła tęsknotę za Panem Jezusem Eucharystycznym. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Jakubie, módl się za nami! 


Szósty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ SIÓDMY
22 lipca
O znalezienie i zachowanie pracy

Jakub, wraz z Piotrem i Janem, należy do grupy trzech uczniów uprzywilejowanych, dopuszczonych przez Jezusa do udziału w ważnych chwilach Jego życia – papież Benedykt XVI. 
Św. Jakubie, byłeś wybrany przez Pana, by uczestniczyć w ważnych wydarzeniach Jego życia. Wierzę, że w związku z tym możesz stać się moim szczególnym patronem. Jako że jesteś patronem robotników, proszę cię dzisiaj o znalezienie pracy dla tych, którzy jej szukają i utrzymanie jej dla tych, którzy ją posiadają. Obecnie wielu ludzi ją traci, a wraz z nią poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Bezrobotni wraz ze swoimi rodzinami znajdują się często w tragicznym położeniu, które prowadzi do depresji, problemów rodzinnych i nieszczęść. Nie pozwól, aby ci, którzy pragną utrzymać siebie i swoich najbliższych, są gotowi do wysiłku i budowania, byli pozbawieni szansy pokazania swych możliwości. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Jakubie, módl się za nami!


Siódmy dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ ÓSMY
23 lipca
O siłę do przezwyciężania kryzysów

Postępując za Jezusem jak św. Jakub wiemy, że nawet w chwilach trudnych idziemy właściwą drogą – papież Benedykt XVI. 
Św. Jakubie, proszę cię dziś o siłę do przezwyciężenia wszystkich kryzysów mocą Bożej łaski. Szczególnie proszę cię o pomoc w sprawie… (nazwij w modlitwie tę sprawę, która wydaje Ci się najtrudniejsza w Twoim życiu). Wyproś mi, proszę, światło Ducha Świętego i Jego dary, abym umiał przejść przez moją osobistą ciemną dolinę razem z Panem, powtarzając słowa psalmisty: „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23,4). 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Jakubie, módl się za nami! 


Ósmy dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.

DZIEŃ DZIEWIĄTY
24 lipca
Za wszystkich pielgrzymów

Jego ciało miało zostać przywiezione do Hiszpanii, do miasta Santiago de Compostela. Jak wszyscy wiemy, miejsce to stało się przedmiotem wielkiej czci i jest do dzisiaj celem licznych pielgrzymek, i to nie tylko z Europy, ale z całego świata. I tym tłumaczy się ikonografię przedstawiającą Jakuba z pielgrzymim kijem w ręku i ze zwojem Ewangelii, typowymi dla wędrownego apostoła, oddanego głoszeniu „dobrej nowiny” i charakterystycznymi dla pielgrzymowania przez życie chrześcijańskie – papież Benedykt XVI.  
Św. Jakubie, powierzam ci dziś wszystkich pielgrzymów, zwłaszcza tych, którzy zmierzają do twojego grobu. Proszę cię, by powierzając tobie wszystkie swoje trudności, nie zaznali zawodu, ale spotkali się z żywą odpowiedzią z twojej strony. Wynagrodź im trud pielgrzymowania, jaki podjęli dla ciebie. Spraw, byśmy coraz lepiej rozumieli, że nasze życie tutaj na ziemi też jest pielgrzymką do Domu Ojca i wszystko, co czynimy i doświadczamy ma służyć naszemu uświęceniu i zjednoczeniu z Bogiem. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Św. Jakubie, módl się za nami!


Dziewiąty dzień nowenny z ks. Łukaszem Wiśniewskim MIC - posłuchaj tutaj.
 

Pobierz Nowennę do św. Jakuba w formacie PDF

 
Zapisz się do newslettera!