Nowenna w trudnych sprawach


WPROWADZENIE

18 maja br. przypada ważna rocznica – stulecie urodzin wielkiego papieża, znanego całemu światu Polaka, św. Jana Pawła II. Tego samego dnia, choć kilka wieków wcześniej (a dokładnie w 1631 r.), urodził się inny polski święty. Ojciec Stanisław Papczyński, bo o nim mowa, choć oczywiście mniej znany niż św. Jan Paweł, był wspaniałym kaznodzieją i orędownikiem dusz czyśćcowych. Przeszedł do historii jako założyciel Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Św. Jana Pawła II i św. Stanisława łączy nie tylko dzień urodzin. Obaj byli gorliwymi czcicielami Maryi i obaj niezwykle kochali Ojczyznę.  Św. Jan Paweł II wywarł na nas ogromny wpływ, ale św. Stanisław także uchodził za wielki autorytet duchowy i moralny swoich czasów, a dziś czczony jest – i w tym także można dostrzec podobieństwo do Papieża Polaka – jako orędownik życia ludzkiego od poczęcia. Za wstawiennictwem obu świętych powierzajmy Panu Jezusowi w tej nowennie wszystkie trudne sprawy – zarówno nasze osobiste, jak i naszej Ojczyzny, Kościoła i świata. Prośmy także szczególnie za Zgromadzenie Księży Marianów, którego 350. rocznicę powstania obchodzimy. 

Dzień pierwszy
18 maja
W kryzysach wiary

Bóg, duszo moja, za niepojęte dobrodziejstwo odkupienia, nie domaga się niczego innego od ciebie, a także od wszystkich razem wziętych śmiertelników, jak wiary, jak tylko tego, aby w Niego wierzyli. Wymaga jej też nie dla swej korzyści, lecz w naszym interesie, dla naszego pożytku, dobra, ocalenia, abyśmy nie zginęli – św. Stanisław Papczyński, Duchowe wskazania. 
Panie, dziękuję Ci za dar wiary! Jesteś moim Ojcem i kochasz mnie. Stworzyłeś mnie i dajesz mi wszystko, co mam w życiu doczesnym, więcej: dałeś mi także – za cenę Twojej krzyżowej ofiary – życie wieczne. Wszystko jest darem Twojej miłości! Pozwól mi pamiętać o tym każdego dnia mojego życia. Proszę, bym o Twojej miłości nie zapominał, zwłaszcza w chwilach trudnych, bolesnych, w których wydaje mi się, że Cię przy mnie nie ma, że mnie nie słyszysz, że o mnie zapominasz. Wzmocnij moją wiarę w momentach każdej pokusy i daj mi nieustannie wybierać Twoje drogi. Uciekam się do Ciebie, zwłaszcza w tych wszystkich chwilach, kiedy mam trudności, by wierzyć, gdy ogarniają mnie wątpliwości, mam poczucie, że jesteś daleko ode mnie.
Proszę Cię także, Panie, za tych wszystkich, którzy wiarę odrzucają, którzy nią gardzą, którzy ją atakują. O wiarę także i dla nich, proszę Cię, Panie. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień drugi
19 maja
W kryzysach małżeństw

Ludzka miłość „aż do śmierci” musi się głęboko zapatrzeć w tę miłość, jaką Chrystus do końca umiłował. Musi tę Chrystusową miłość poniekąd uczynić swoją, ażeby sprostać treściom małżeńskiej przysięgi: „Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci” – św. Jan Paweł II, Szczecin 1987 r.
Panie, nasza ludzka miłość płynie od Ciebie! Ty nas pierwszy ukochałeś i kochać innych prawdziwie możemy tylko wtedy, gdy oprzemy się na Tobie. Proszę Cię dziś, Panie, w intencji wszystkich małżeństw. Proszę za mojego współmałżonka, za małżeństwa moich dzieci, krewnych, przyjaciół, znajomych… wzmocnij naszą miłość i oddanie sobie nawzajem Twoją miłością. 
Proszę za wszystkie małżeństwa skłócone, zagrożone rozstaniem (możesz wymienić konkretne i modlić się w ich intencji). Daj im łaskę nawrócenia. Pozwól się wzajemnie zrozumieć i nawzajem sobie wybaczyć. Spraw, żeby spojrzeli na dobro swoich dzieci i na krzywdę, którą im robią, niszcząc swoją wzajemną więź. Daj żonom i mężom mądrość w budowaniu relacji, opartych na miłości i szacunku. Chroń małżonków przed uzależnieniem od nałogów. Ty jesteś źródłem życia i miłości. Niech to życie na nowo wytryśnie tam, gdzie go brak!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień trzeci
20 maja
W kryzysach wychowawczych

Praca wychowawcza chrześcijańskich rodziców powinna służyć rozwojowi wiary dzieci i pomagać im w spełnianiu powołania, które otrzymały od Boga – św. Jan Paweł II, Evangelium Vitae, 92. 
Panie, kochałeś dzieci i nie zabraniałeś im przychodzić do Ciebie. Dziś proszę Cię za wszystkie dzieci i wszystkich ludzi młodych. Szczególnie powierzam Ci tych, których znam (możesz wymienić ich imiona). Proszę o wiarę dla nich i o odkrycie dla każdego z nich drogi życia zgodnej z Twoją wolą. Błogosław im Panie we wszystkich życiowych przedsięwzięciach.
Proszę Cię, Panie, za wszystkie dzieci krzywdzone i na różne sposoby wykorzystywane. Polecam Ci dzieci i młodzież uzależnioną od różnego rodzaju nałogów, a także za wszystkich młodych z rozbitych rodzin, z domów dziecka… Proszę także za wszystkich młodych, którzy są chorzy i którzy cierpią z powodu materialnych niedostatków i niemożności realizacji swoich życiowych planów. Porusz serca wielu ludzi niedolą dzieci i okaż wszystkim potrzebującym Twoją miłość. Panie, w szczególności proszę Cię za wszystkie sytuacje, kiedy dzieci i rodzice oddalają się od siebie, kiedy dzieci odchodzą od Kościoła i wiary, gdy rodzice nie radzą sobie z wychowaniem. Bądź obecny w tych wszystkich sytuacjach.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień czwarty
21 maja
W kryzysie szacunku do życia od poczęcia

Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka” – św. Jan Paweł II, Kalwaria 1979 r.
Panie, dziś proszę Cię, by w naszej Ojczyźnie, w całej Europie i w całym świecie było szanowane prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Polecam Ci wszystkie dzieci, które żyją w łonach swoich matek i proszę, aby mogły szczęśliwie przyjść na świat. Daj wszystkim kobietom odwagę, by mogły urodzić swoje dzieci. Proszę Cię o tę odwagę szczególnie dla ojców tych dzieci – by nie wahali się je przyjąć i wziąć za nie odpowiedzialność. Proszę także za rodziny dzieci, za dziadków, ciocie, wujków, by swoją postawą wspierali kobiety oczekujące dziecka, zwłaszcza te, którym jest najtrudniej. Modlę się także w intencji wszystkich polityków, szczególnie w naszej Ojczyźnie, by nie wahali się stanowić praw broniących życie. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień piąty
22 maja
W kryzysach relacji

Dobrą rzeczą jest wybaczanie, a złą drażnienie, obrażanie i uciskanie – św. Stanisław Papczyński, Duchowe wskazania. 
Panie, umarłeś na krzyżu, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno… Tym, czego nam bardzo potrzeba w codziennym życiu jest przebaczenie i pojednanie – w małżeństwie, w rodzinie, w zakładzie pracy, w Ojczyźnie… Przez wzajemne kłótnie i swary niszczymy tak wiele dobra, utrudniamy tak wiele Twojego działania. Ty, który na krzyżu pojednałeś wszystkich ze sobą, daj się nam w codziennym życiu jednać z sobą nawzajem.
Proszę w intencji wszystkich małżonków, żeby umieli sobie przebaczać każdego dnia i za wszystkie rodziny, żeby królowały w nich pokój i zgoda. Niech wzajemnym szacunkiem będą przeniknięte wszystkie relacje w pracy i w sąsiedztwie, niech zapanuje w nich pokój. Polecam Ci wszelkie relacje, zwłaszcza rodzinne, dzieci i rodziców, wnuków i dziadków, współmałżonków. Niech w każdym położeniu potrafią się porozumieć i współodczuwać, by nie dochodziło do niepotrzebnego wzajemnego ranienia się, lekceważenia, okazywania sobie niechęci. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień szósty
23 maja
W chorobie i cierpieniu 

Nikt lepiej nie wyznaje Chrystusa jak ten, kto idzie za Nim poprzez przeciwności – św. Stanisław Papczyński, Duchowe wskazania.
Panie, krwią Twoich ran jesteśmy uzdrowieni! Niech Twoja krew dotknie dziś wszystkie osoby cierpiące z powodu różnych chorób i przyniesie im zdrowie zgodnie z Twoją wolą – zdrowie fizyczne, psychiczne, a nade wszystko zdrowie duchowe. Oddaję Ci wszystkich terminalnie chorych i proszę, by się dobrze przygotowali do spotkania z Tobą. Powierzam wszystkich cierpiących na choroby przewlekłe.
Proszę za chorych fizycznie i tych, którzy cierpią z powodu chorób psychicznych. Panie, wszystkim im daj łaskę oparcia się w swoim cierpieniu na Tobie, na Twoim krzyżu. Spraw, aby w ciemności swojego cierpienia odkryli Ciebie i Twoje światło. Proszę za rodziny osób chorych, za tych, którzy się nimi opiekują, by nie zabrakło im cierpliwości i miłości. Niech we wszystkich trudnych chwilach szukają pomocy u Ciebie. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień siódmy
24 maja
W trudnościach podeszłego wieku

Kiedy Bóg przyzwala, abyśmy cierpieli z powodu choroby, samotności lub z innych przyczyn związanych z podeszłym wiekiem, zawsze obdarza nas też łaską i mocą, byśmy z jeszcze większą miłością włączali się w ofiarę Jego Syna i głębiej uczestniczyli w realizacji Jego zbawczego zamysłu. Możemy być pewni, że On jest Ojcem bogatym w miłość i miłosierdzie! – św. Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku, 13.
Panie, proszę Cię w intencji wszystkich osób starszych, cierpiących z powodu dolegliwości związanych z wiekiem. Najpierw proszę Cię dla nich o dar ufnego zawierzenia Tobie we wszystkich sprawach życia codziennego. Spraw, by otrzymali konieczną pomoc, by spotkali w rodzinie i sąsiedztwie życzliwych ludzi, gotowych się o nich zatroszczyć. Błogosław we wszystkich sprawach materialnych, kieruj ich kroki do dobrych lekarzy, którzy będą umieli im pomóc. A nade wszystko daj, by starość stała się dla każdego szczególnym czasem łaski, przeżywania spotkania z Tobą, refleksji nad swoim życiem i przygotowania się do życia wiecznego. Panie, wejdź w tak częstą samotność osób starszych ze swoim pokojem, życzliwością, radością… Niech nadzieja życia wiecznego ożywia wszystkich, których życie doczesne zmierza do kresu. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień ósmy
25 maja
W problemach Ojczyzny

Dajcie Ojczyźnie Polaków, nie pachołków, to jest dajcie ludzi silnych, odważnych, zdolnych do wielkich wysiłków, zaprawionych do walki, przygotowanych do brania udziału w naradach. Tego, abyś i ty był taki, oczekuje i domaga się Ojczyzna – św. Stanisław Papczyński, Zwiastun Królowej sztuk.
Panie, powierzam Ci dzisiaj naszą Ojczyznę. Dziękuję Ci za to, że mogę żyć w Polsce, dziękuję Ci za wszystkich, którzy walczyli o jej wolność, którzy tworzyli jej kulturę, którzy budowali w niej wiarę…
Proszę, byśmy szanowali nasze dziedzictwo i godnie przekazali je naszym następcom. Proszę o zachowanie w naszym narodzie wiary i oparcie się wszelkim niebezpieczeństwom jej zagrażającym. Proszę o ducha wzajemnego porozumienia i współpracy pomiędzy wszystkimi Polakami. Powierzam Ci także ludzi sprawujących w naszym kraju władzę i proszę, by każde ich działanie służyło dobru wspólnemu. 
Proszę także za Kościół w Polsce, by był zawsze wierny Tobie. 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Dzień dziewiąty
26 maja
W zmaganiach kapłanów i osób konsekrowanych 

W znoszeniu cierpienia naśladuj cierpiącego Chrystusa, w modlitwie Najwyższego Kapłana, w cierpliwości najbardziej doświadczonego przeciwnościami Człowieka – św. Stanisław Papczyński, Duchowe wskazania.
Dziś proszę Cię Panie za wszystkich kapłanów. Ty sam ich wybrałeś. Udziel im łaski, by byli zawsze wierni Twojemu powołaniu. Wzmacniaj ich wiarę w trudnych chwilach. Spraw, by zawsze znajdowali wokół siebie przyjaznych sobie ludzi, którzy potrafią ich wesprzeć. A nade wszystko wzmocnij ich wiarę. Niech w każdym dniu wzrastają w bliskości z Tobą i odkrywają Twoją miłość kierowaną do nich konkretnie i osobiście. Szczególnie powierzam Ci kapłanów ze Zgromadzenia Księży Marianów. Polecam Ci także wszystkie osoby konsekrowane – siostry i braci zakonnych, a także konsekrowane dziewice. Udziel każdej z nich łask koniecznych do wypełnienia powołania i pozwól żeby swoim życiem przynieśli obfity owoc. Daj im przyjść pomyślnie wszelkie kryzysy związane z ich powołaniem.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 

Pobierz Nowennę do św. Jana Pawła II i św. Stanisława Papczyńskiego formacie PDF
Zapisz się do newslettera!