Piękna w Duchu - artykuł ks. Janusza Kumali MIC z serii "Pełna łaski"


Nasza więź z Maryją pomaga nam odkryć prawdę o naszym powołaniu do świętości, czyli duchowego piękna, które formuje w nas Duch Święty. Każdy z nas jest „duchową świątynią” (1 P 2,5), zamieszkiwaną przez Bożego Ducha.

Zawierzona Duchowi
Miłosierny Ojciec wybrał Maryję przed wiekami na Rodzicielkę swojego Syna i zawierzył Ją Duchowi świętości. To odwieczne zawierzenie Bóg objawił w Niepokalanym Poczęciu Maryi. Wtedy Duch Święty uczynił Ją świętą i niepokalaną – pełną łaski.
Pełnia łaski Maryi świadczy o obecności w Niej Ducha Świętego. To właśnie On uczynił Ją nowym stworzeniem i ustanowił swym żywym sanktuarium.   Maryja ukazuje się światu jako idealne stworzenie, takie, jakiego pragnął Bóg. Od początku Jej istnienia wszystko w Niej jest doskonałą harmonią, a piękno Boga „odbija się w Niej w sposób wzruszający” (św. Jan Paweł II).
Każdy z nas jest powierzony Duchowi Świętemu, który stale kształtuje w nas nowego człowieka, wyzwalając z grzechu i obdarzając łaską, prowadząc cierpliwie drogą świętości do domu Ojca w niebie.

Godne mieszkanie
Maryja otrzymała dar Niepokalanego Poczęcia ze względu na swoją misję życiową: aby być godną Matką i pomocnicą Chrystusa Odkupiciela. Duchowe piękno Matki odpowiadało godności mieszkania dla Słowa Bożego.
W godzinie pełni czasów (Gal 4,4) Duch Święty sprawił, że Niepokalana Dziewica poczęła Zbawiciela i z miłością nosiła Go w niepokalanym łonie. Stała się prawdziwie Naczyniem duchowym, Przybytkiem Ducha, aby w betlejemską noc wydać na świat Jezusa Chrystusa.
Przez chrzest święty otrzymujemy łaskę uświęcającą, aby stać się godną świątynią dla Boga. Naszym zadaniem jest dbać o piękno świątyni naszego serca. Otaczajmy miłością Jezusa, który przychodzi do nas w Komunii świętej. Pozwalajmy, aby Duch rozpalał naszą miłość i umacniał wiarę, aby ofiarnie wypełniać Jego wolę.

Oblubienica
Duch Święty uzdolnił Maryję, aby Jej Serce było doskonale posłuszne wobec Bożego działania. Wrażliwa na inspirację Ducha odpowiedziała Bogu słowami: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38). Piękna miłością odpowiedziała na objawiającą się Jej Miłość i brama zbawienia została otwarta.
W Boskich zaślubinach z ludzkością w czasie Zwiastowania Maryja stała się doskonałą Oblubienicą Boga-Oblubieńca.
Więź miłości, która łączy Maryję z Duchem Świętym owocuje świadomą współpracą z Bożym planem zbawienia i ukazuje Maryję jako Oblubienicę Ducha, posłuszną Bożemu słowu i całkowicie oddaną służbie ludziom.
Ludzkie serce jest zaproszone do przyjęcia daru oblubieńczej miłości Boga i wezwane do odpowiedzi miłością na miłość. Prowadzeni przez Ducha Świętego możemy pójść drogami świata, spotykając naszych bliźnich, aby okazać im życzliwość i dobroć. Każdy nasz gest ma wyrażać piękno naszej oblubieńczej miłości wobec Oblubieńca.
Maryja przypomina każdemu z nas: Jesteś kochany odwieczną miłością. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Bądź piękny miłością!

Więcej, w Z Niepokalaną (Wiosna, nr 93, 2017, s. 15) Tutaj

 

udostępnij w social media


Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.