Trwa Nowenna do Matki Bożej Wniebowziętej


WPROWADZENIE
14 sierpnia 1608 roku Matka Boża objawiła się Juliuszowi Mancinellemu, jezuicie i włoskiemu misjonarzowi, mieszkającemu w Neapolu. Poleciła mu wtedy, by nazywał Ją… Królową Polski: „A czemu mnie Królową Polski nie zowiesz? – pytała Maryja – Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie”. To objawienie (powtórzone jeszcze dwukrotnie w 1610 i w 1617 roku) stało się początkiem kultu Królowej Polski Wniebowziętej, którego najbardziej znamiennym przejawem  stały się „śluby lwowskie” złożone przez króla Jana Kazimierza 1 kwietnia 1656 roku, które zostały ponowione z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 roku. 
Z okazji setnej rocznicy niepodległości naszej Ojczyzny, w sierpniu – miesiącu „cudu nad Wisłą”, Powstania Warszawskiego i wielkiego ruchu „Solidarności” – warto zwrócić się do Maryi i modlić się za Polskę. Niech w tej modlitwie o duchową odnowę narodu towarzyszą nam słowa św. Jana Pawła II. Papież Polak, w czasie swojego 27-letniego pontyfikatu, odwiedził Ojczyznę aż 9 razy. Za każdym razem był to czas narodowych rekolekcji, kiedy następca św. Piotra przypominał nam o fundamentach naszej wiary i podstawowych zasadach moralnych. Podczas pamiętnej pierwszej pielgrzymki do Polski, która miała miejsce w dniach 2-10 czerwca 1979 r., wypowiedział przełomowe dla Polaków słowa, które stały się inspiracją do przemiany duchowej i politycznej naszego kraju: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”. Ojciec Święty, podczas wizyty w Polsce, w dniach 5-17 czerwca 1999 r., nauczał natomiast w polskim parlamencie, że „Demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. Jan Paweł II tyle razy podróżował do Polski i tyle razy się do nas zwracał… Zechciejmy jeszcze raz modlitewnie rozważyć to, co nam powiedział! 

DZIEŃ PIERWSZY
6 sierpnia – poniedziałek
O odnowienie wiary, nadziei i miłości

Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy (…) Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy (…) – Kraków, 9 czerwca 1979 r.
Maryjo, dziękuję Ci za to, że od wieków opiekujesz się naszym narodem. Dziękuję, że zachowaliśmy wiarę mimo wszystkich dziejowych zawirowań. Dziękuję za wszystkie łaski, które wypraszałaś Polsce i Polakom w najtrudniejszych chwilach, i za to, że możemy dziś  bez przeszkód chwalić Boga. 
Proszę Cię dziś o to, byś wyprosiła nam wszystkim u swojego Syna odnowienie wiary, nadziei i miłości. Proszę o łaskę osobistego spotkania z Chrystusem dla każdego w naszej Ojczyźnie. Wejrzyj  na przeżywających trudności w wierze i szukających szczęścia z dala od  Boga. W sposób szczególny polecam Ci wszystkich, którzy walczą z Twoim Synem – którzy wiarę wyśmiewają, którzy z niej kpią, którzy starają się ją zniszczyć. Spraw, żeby ich serca zostały skruszone Bożą miłością. Spraw, by wszyscy w naszej Ojczyźnie oddali należną cześć Zbawicielowi. 
Królowo Polski, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


DZIEŃ DRUGI 
7 sierpnia – wtorek
O właściwe wykorzystanie wolności

Wolność jest wielkim darem Bożym. Trzeba go dobrze używać. Miłość stanowi spełnienie wolności, a równocześnie do jej istoty należy przynależeć – czyli nie być wolnym, albo raczej być wolnym w sposób dojrzały! (…) Tutaj [na Jasnej Górze] zawsze byliśmy wolni! – Częstochowa, 4 czerwca 1979 r.
Maryjo, dziękuję dziś za ofiarę życia tych, którzy walczyli o wolność. Dziękuję za Twoją obecność i siłę, którą wypraszałaś zawsze wszystkim uciekającym się pod Twoją obronę. 
Proszę Cię, byśmy w naszej Ojczyźnie odpowiednio używali wolności. Powierzam Ci zniewolonych – alkoholem, narkotykami, seksem, hazardem, grami komputerowymi, Internetem, telefonami komórkowymi, kłamstwem… Polecam Twojej trosce szczgólnie ludzi młodych. Proszę za bogatych i ubogich, za mających władzę i jej podlegających… ustrzeż wszystkich Polaków i Polki od wpływów zła i zachowaj ich w wolności dzieci Bożych. 
Królowo Polski, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


DZIEŃ TRZECI 
8 sierpnia – środa
O poszanowanie prawa do życia

I życzę i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka – Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.
Matko życia, proszę Cię dziś o to, by w naszej Ojczyźnie było szanowane prawo do życia dla każdego, by wszystkie dzieci, które się poczęły, mogły się urodzić, by nie można ich było zabijać bezkarnie i to w majestacie prawa. 
Polecam Ci wszystkie rodziny w naszym kraju – aby każde dziecko, które się w nich pojawia, było przyjęte jako Boży dar. Powierzam Ci również wszystkie matki, szczególnie te, które znajdują się w trudnej sytuacji, żeby miały siłę przyjąć i pokochać swoje dziecko. Niech znajdą osoby, które pomogą im nie tylko słowem, ale przede wszystkim dobrym czynem. Proszę za wszystkie osoby zaangażowane w obronę życia – o mądre i skuteczne działanie. Proszę za polityków, by rzeczywiście sprzyjali życiu i za dziennikarzy, by budowali kulturę życia. Proszę też i za tych, którzy przeciwko życiu walczą słowem i czynem – o dar nawrócenia. 
Królowo Polski, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


DZIEŃ CZWARTY 
9 sierpnia – czwartek
O ducha solidarności i miłości społecznej

Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich (…) Pragnę zanieść do Matki Bożej, Królowej Polski, Pani Jasnogórskiej to wszystko, co jest przedmiotem wspólnym naszych dążeń, naszych pragnień, naszych cierpień, a także tego dzisiejszego spotkania – Gdańsk, 12 czerwca 1987 r.
Dziękuję Ci Matko Boża za to, że swoim życiem dałaś nam przykład służby i miłości. Odnów w naszym narodzie ducha ewangelicznej solidarności! Proszę Cię najpierw o to, by z naszych serc zniknęła zazdrość i zawiść, i by pojawiła się w nich życzliwość. Spraw, byśmy umieli dobrze sobie życzyć i dobrze o sobie myśleć – w rodzinie, w sąsiedztwie, w pracy… 
Proszę, by wyobraźnia miłosierdzia i kultura dzielenia wyznaczały nasze uczynki. Powierzam Ci wszystkich potrzebujących, ubogich i chorych, by za sprawą życzliwych i dobrych ludzi znajdowali ulgę w swoim cierpieniu. Otwórz serca tych, którzy mają więcej, by dzielili się z tymi, którzy mają mniej. Uczyń także i mnie bardziej wrażliwym na potrzeby sióstr i braci! Proszę za wszystkich sprawujących władzę, by swoimi decyzjami przyczyniali się do budowania bardziej sprawiedliwej Ojczyzny. 
Królowo Polski, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


DZIEŃ PIĄTY
10 sierpnia – piątek
O dobry stosunek do pracy

Człowiek bowiem pracując nie tylko przemienia rzeczy i społeczność, lecz doskonali też samego siebie. Uczy się wielu rzeczy, swoje zdolności rozwija, wychodzi z siebie i ponad siebie. Jeśli się dobrze pojmuje ten wzrost, jest on wart więcej aniżeli zewnętrzne bogactwa, jakie można zdobyć. Więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada. (...) Za przyczyną Maryi, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, polecam Duchowi Świętemu wszystkich ludzi pracy (…) – List z okazji pielgrzymki ludzi pracy do Matki Bożej Piekarskiej, 31 maja 1998 r.
Matko Najświętsza, proszę Cię dziś za wszystkich ludzi pracy w naszej Ojczyźnie o świadomość dla nich, że przez pracę włączają się w stwórcze dzieło Boga. Powierzam Ci wszystkich pracodawców – by dbali o tych, których zatrudniają i wszystkich pracujących – by odpowiedzialnie podchodzili do swoich obowiązków. Proszę Cię też za tych, którzy szukają pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami, byś pomogła im taką pracę znaleźć. 
Proszę Cię za wszystkie osoby zniewolone pracą, za „pracoholików” zaniedbujących swoje rodziny i lekceważących swoje zdrowie – by odnaleźli właściwą równowagę między czasem pracy i czasem wypoczynku. Proszę o to, by prawo w naszym kraju sprzyjało takiej równowadze, tak by praca nie rujnowała życia rodzinnego, ale mu służyła. Proszę także za tych, którzy nie chcą pracować, bądź pracują źle, zwłaszcza za tych, którym powierzone zostało ludzkie życie. Aby i oni odnaleźli w sobie zapał do pracy i zrozumieli, że jest ona konieczna do samorozwoju i jest służbą na rzecz innych.
Matko, daj każdemu z nas jednoczyć się w swojej pracy z Chrystusem a przez to przyczyniać się bardziej do budowania Królestwa Bożego w naszej Ojczyźnie. 
Królowo Polski, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


DZIEŃ SZÓSTY 
11 sierpnia – sobota
O prawdę w przestrzeni publicznej

Słowo, które pochodzi z ust Bożych, jest słowem prawdy. Człowiek żyje prawdą. Nie może żyć wbrew prawdzie. Nie może żyć bez prawdy (…) Dziś pragniemy podziękować Tobie, Matko Chrystusowa, za to, że okazała się niemoc kłamstwa (…) Prosimy za Twym pośrednictwem, Matko słowa Wcielonego, aby Pan zawsze dawał swemu ludowi tę moc, która jest z prawdy! – Audiencja generalna, 28 marca 1990 r.
Maryjo Wniebowzięta, proszę Cię o poszanowanie prawdy w naszym życiu. Szczególnie proszę o szacunek dla prawdy w przestrzeni publicznej, w której często króluje kłamstwo i fałsz – nie tylko przez dominację nieprawdziwych informacji, ale także przez stosowanie manipulacji i propagowanie politycznej poprawności. 
Proszę za media, których misją winno być przekazywanie prawdy, a które tak często stają się narzędziem propagandy i zgorszenia. Proszę za wszystkie osoby w nich pracujące. Nam wszystkim daj dar umiłowania prawdy, którą ukazał Twój Syn – abyśmy się nie wstydzili podążać za Tym, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, i każdego dnia odwracali się od drogi kłamstwa. 
Królowo Polski, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


DZIEŃ SIÓDMY 
12 sierpnia – niedziela
O jedność

Nigdy nie można zrezygnować z olbrzymiego wysiłku, którego celem jest budowanie sprawiedliwej jedności wśród synów i córek jednej Ojczyzny. Musi zaś temu towarzyszyć miłość tejże Ojczyzny: umiłowanie jej kultury i historii, umiłowanie specyficznych wartości, które stanowią o miejscu tej Ojczyzny w wielkiej rodzinie narodów, umiłowanie wreszcie rodaków – ludzi mówiących tym samym językiem i odpowiedzialnych za tę samą wspólną sprawę, której na imię „Ojczyzna” – Częstochowa, 5 czerwca 1979 r.
Maryjo, chcę Cię dziś prosić o przywrócenie jedności w naszym narodzie w taki sposób, by opierała się ona gruncie prawdy, sprawiedliwości i przebaczenia. Podziały między nami nierzadko sięgają głęboko, ale nic nie jest niemożliwe dla Twojego Syna. 
Proszę, by za Twoim wstawiennictwem przeciwnicy umieli sobie podać rękę. By znikł pośród nas duch pychy i wzajemnego oskarżania się, byśmy umieli ze sobą rozmawiać i byśmy zjednoczyli się we wspólnym budowaniu dobra naszego kraju, szanując jego kulturę i tradycję. Pomóż nam zobaczyć nasze własne grzechy i wziąć  odpowiedzialność za własne czyny, szczególnie te, które przyczyniają się do podziałów. Udziel nam ducha pokoju, by nasze słowa i czyny były wsparciem, a nie obciążeniem dla innych.
Królowo Polski, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


DZIEŃ ÓSMY
13 sierpnia – poniedziałek
O powołanie ludzi sumienia

Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło (…) – Skoczów, 22 maja 1995 r.
Proszę Cię dziś, Maryjo, o to, byś wymodliła Polsce wielu ludzi sumienia. Niech będą reprezentować jak najliczniej każdy stan i każdy zawód. Proszę szczególnie za polityków, by kierowali się sumieniem, świadomi odpowiedzialności za losy naszego kraju, ale także za naukowców, dziennikarzy, artystów, nauczycieli, prawników, bankowców, biznesmenów, rzemieślników… Niech nie prowadzą podwójnego życia, przestrzegają moralnych standardów i w swoim postępowaniu będą „roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie”. Niech ojcowie i matki dbają o kształtowanie sumień swoich dzieci. Proszę Cię o to, żeby Kościół w naszej Ojczyźnie dobrze formował sumienia, zwłaszcza ludzi młodych. Daj nam wszystkim przykład szczerego i autentycznego życia Bożego – a nie życia „na pokaz”. 
Królowo Polski, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


DZIEŃ DZIEWIĄTY 
14 sierpnia – wtorek
O dobre wychowanie dzieci i młodzieży

Dziś polecam Ci, o Matko, i zawierzam współczesne młode pokolenie. Ten „młody las”, który wyrósł pośród starszego lasu: młody las serc i sumień. Spraw, aby te serca i te sumienia były zdrowe. Aby niosły w sobie to całe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”: dziedzictwo prawd i wartości; równocześnie dziedzictwo trudów i ofiar (…) – Audiencja generalna, 26 maja 1982 r.
Maryjo Wniebowzięta, pod Twoją opiekę oddajemy dziś wszystkie polskie dzieci i całą polską młodzież. Prosimy, żebyś wymodliła każdej dziewczynie i każdemu chłopcu łaskę osobistego spotkania z Twoim Synem. Prosimy Cię o łaskę życia dobrego, pięknego, czystego, zgodnego z wolą Bożą  dla każdego z nich. 
Oddajemy Ci, Matko, wszystkie rodziny, prosząc, by stawały się odpowiednimi środowiskami wychowania dla dorastających, młodych ludzi. Wejrzyj  szczególnie na te rodziny, które przeżywają wszelkiego rodzaju trudności (duchowe, materialne, wychowawcze, zdrowotne). Proszę Cię, Matko, w intencji wszystkich nauczycieli i wychowawców o umocnienie w ich misji. Proszę za wszystkich duszpasterzy, którzy zajmują się młodzieżą, by umieli przekazać jej Ewangelię. 
Królowo Polski, módl się za nami!
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


Kolekta z Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pobierz nowennę w formacie PDF
 

udostępnij w social media


Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.