Modlitwy do Ducha Świętego


Modlitwa do Ducha Świętego o przemianę

Przyjdź, Duchu Święty,
przemień nasze wewnętrzne napięcie
w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój
w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie
w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk
w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz
w słodycz Twojej łaski.
Przemień mrok naszych serc
w delikatne światło.
Przemień naszą obojętność
w serdeczną życzliwość.
Przemień naszą noc
w Twoje światło.
Przemień zimę naszych dusz
w Twoją wiosnę.

Wyprostuj nasze krzywe drogi,
wypełnij naszą pustkę,
oczyść nas z pychy,
pogłębij naszą pokorę,
rozpal w nas miłość,
Zgaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie
jak Ty nas widzisz.

Tajemnica świętości kardynała Merciera

Pragnę Ci wyjawić tajemnicę świętości i szczęścia. Codziennie przez pięć minut zatrzymaj Twoją wyobraźnię, zamknij oczy na wszystko, co podpada pod zmysły, zamknij uszy na wszystkie odgłosy świata tak, abyś mógł ukryć się w sanktuarium swojej duszy, która jest świątynią Ducha Świętego i przemów do tegoż Ducha Świętego słowami:

O Duchu Święty, duszo mojej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam robić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję Ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotka, tylko okaż mi Twoją wolę.

Jeżeli to spełnisz, wtedy życie twoje będzie szczęśliwe i radosne. Znajdziesz pociechę nawet wśród cierpienia. Otrzymasz łaskę na miarę twoich trudności i siłę do zniesienia ich i tak dojdziesz pełen zasług do bram niebieskich. Takie poddanie się Duchowi Świętemu jest tajemnicą świętości.

Codzienna modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy,
którego kocham z całej duszy mojej,
uwielbiam Cię.
Oświecaj mnie,
wzmacniaj mnie,
kieruj mną.
Pokrzepiaj mnie,
pocieszaj mnie.
Obiecuję poddać się wszystkiemu,
co mnie spotka z Twej woli,
i przyjąć wszystko,
co pragniesz,
aby mnie spotkało.
Duchu Przenajświętszy,
obdarz świat pokojem.

Modlitwa o dary Ducha Świętego

Duchu Święty, Duchu umiejętności, naucz nas patrzeć na wszystko, co jest stworzone w świetle Twoim, abyśmy poznali znikomość rzeczy ziemskich i całą naszą nadzieję pokładali tylko w Bogu.

Duchu Święty, Duchu rady, tam, gdzie nasza myśl zawodzi, ukaż nam, co trzeba czynić, a czego zaniechać, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Naucz nas sprawiedliwości i kieruj nas ku dziełom miłości i miłosierdzia.

Duchu Święty, Duchu bojaźni Bożej, natchnij nas odrazą do każdego grzechu, strzeż nas w pokusach i pomóż nam opanować i ujarzmić nasze namiętności. Obdarz nas łaską duchowego dziecięctwa wobec Ojca Najwyższego i zachowaj nas od wszelkiej pychy i zuchwalstwa.
Duchu Święty, Duchu pobożności, w Tobie wołamy: Abba! Ojcze! Rozpal w nas żar miłości Boga, obudź gorliwość dla Jego sprawy, abyśmy całym sercem poświęcili się Jego służbie.

Duchu Święty, Duchu męstwa, naucz nas świętej, chrześcijańskiej odwagi, abyśmy nie lękali się podejmować rzeczy wielkich dla Boga, abyśmy dla Niego znosili krzyże, a w niebezpieczeństwach w Nim pokładali naszą ufność.
Duchu Święty, Duchu rozumu, naucz nas wnikać w głębię Bożej prawdy, daj nam stałość wiary, pomóż poznawać wielkość Boga, która przewyższa wszystko.

Duchu Święty, Duchu mądrości, prowadź nas prosto do Boga. Daj nam zrozumieć wielkość miłości Bożej i naszego powołania, radość i pocieszenie z niego płynące. Spraw, abyśmy stanęli kiedyś przed Bogiem twarzą w Twarz i poznali Go tak, jak poznani jesteśmy. Amen.

Modlitwa o owoce Ducha Świętego

Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył, by oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen
z modlitw Zakonu Ducha Świętego

Modlitwa św. Katarzyny ze Sieny o miłość roztropną

O Duchu Święty, przyjdź do mojego serca, o Boże żywy, mocą Twoją świętą pociągnij me serce ku Sobie. Racz mi udzielić roztropnej miłości i daru świętej bojaźni. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie, wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj mi miłość Twoją! Amen.

Prośba o łaski św. Augustyna

O najdobrotliwszy, najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił swoich łask i użyźnił miłością.

Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie.

Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.

Znasz, o najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę – nie mogę powstać; gdy jestem w smutku – nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości Pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.

Serce moje jest nieczyste – lecz Ty możesz je oczyścić; jest pełne złości – lecz Ty możesz je uczynić dobrym; jest twarde – lecz Ty możesz je zmiękczyć; jest ubogie – lecz Ty możesz je wzbogacić; jest słabe – lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche – Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.

Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź, Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź, słodki Gościu mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu Święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz; nie przestanę przyzywać, dopóki nie stanę się innym. O Duchu Święty, uświęć mnie, o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce. O pełen łaskawości Duchu Święty, obdarz mnie swymi łaskami. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie; o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem.

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło. Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się skończyła jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocieszycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź, o Ty, który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. Przyjdź, siło słabych; przyjdź, Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń mą duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył, by oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen

Ofiarowanie się Duchowi Świętemu Piusa XII

Przyjdź, Duchu Święty, i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Modlitwa św. Jana z Fecamp

Miłości Boża, więzi świętości, która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna; Duchu Obrońco, który możesz wszystko; słodki Pocieszycielu smutnych, napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością, dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości, zakamarki mojego sumienia, które jest świątynią opuszczoną. Przyjdź i ożyw swą obfitą rosą to, co zwiędło w czasie długiej suszy.

Przyjdź, o przyjdź, Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Przyjdź Ty, który obmywasz, co nieczyste i leczysz moje rany.
Przyjdź, Mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją.
Przyjdź, Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych.
Przyjdź, Ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy.
Przyjdź, nadziejo biednych, umocnienie tych, którzy się potykają.
Przyjdź, cudowna chwało wszystkiego, co żyje.
Przyjdź, gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków.
Przyjdź, jedyne zbawienie umierających.
Przyjdź, najświętszy z duchów, przyjdź i zmiłuj się nade mną.
Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną.
Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości, moja słabość w Twojej sile i mocy.
Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia, przez Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, który żyje w jedności z Ojcem i z Tobą, który jest Bogiem na wieki wieków. Amen

Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju! Duchu Prawdy, który przenikasz głębokości Boże, żywa pamięci i proroctwo Kościoła, prowadź ludzkość do uznania w Jezusie z Nazaretu Pana chwały, Zbawiciela świata, najwyższe spełnienie dziejów.
Duchu Stworzycielu, tajemniczy twórco Królestwa Bożego, mocą Twoich świętych darów wspomagaj Kościół, aby  niósł przyszłym pokoleniom światło zbawczego Słowa.
Duchu świętości, Boskie tchnienie, które porusza wszechświat, przyjdź i odnów oblicze ziemi. Wzbudź w sercach chrześcijan pragnienie pełnej jedności, aby byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego.
Duchu komunii, duszo i podporo Kościoła, spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług umacniało jedność Ciała Chrystusowego; spraw, aby wierni świeccy, osoby konsekrowane i wyświęceni szafarze sakramentów wspólnie dążyli do budowania Królestwa Bożego.
Duchu Pocieszycielu, niewyczerpane źródło radości i pokoju, pobudzaj do solidarności wobec potrzebujących, dodaj chorym otuchy, wystawionych na próby obdarz ufnością i nadzieją, ożyw we wszystkich chęć czynnego zaangażowania w budowie lepszej przyszłości.
Duchu mądrości, który nawiedzasz umysły i serca, spraw, aby postęp wiedzy i techniki służył życiu, sprawiedliwości i pokojowi. Wspieraj dialog z wyznawcami innych religii, pomóż różnym kulturom otworzyć się na wartość Ewangelii.
Duchu życia, za Twoją sprawą Słowo stało się ciałem w łonie Dziewicy, Niewiasty, która milczy i słucha. Ucz nas wrażliwości na tchnienia Twojej miłości i gotowości do odczytywania zawsze znaków czasu, które stawiasz na drogach historii.
Przyjdź, Duchu miłości i pokoju! Tobie, Duchu miłości, wraz z Ojcem Wszechmogącym i Synem Jednorodzonym wszelka cześć i chwała po wszystkie wieki wieków. Amen

Modlitwa poranna do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty, a poranek dzisiejszy i dzień cały stanie się jasny.
Przyjdź, Duchu Święty, a wszyscy, którzy rozpoczynają pracę, zjednoczą się, aby dobrze działać.
Przyjdź, Duchu Święty, tam bowiem, gdzie Ty jesteś, znika lenistwo, giną złe obyczaje.
Przyjdź, Duchu Święty, a przed Twoją miłością ustąpią nasze pyszne ambicje.
Przyjdź, Duchu Święty, dniem dzisiejszym kieruj i rządź.
Bądź z nami i niech wszystko dzisiaj będzie dobre i nowe. Amen.
z modlitw Zakonu Ducha Świętego

Modlitwa wieczorna do Ducha Świętego

O Duchu Przenajświętszy, przyjdź i oświeć me serce. Tyś jest najwyższym Kierownikiem wszystkich sumień ludzkich, racz mi użyczyć daru sumienia delikatnego, wrażliwego na święte Twe natchnienia. Pozwól mi w Twoim świetle ocenić miniony dzień, daj mi łaskę żalu za popełnione grzechy, niewierności, wzbudź we mnie mocne postanowienie poprawy. Racz moje serce napełnić ogniem Twej świętej miłości. Amen.
z modlitw Zakonu Ducha Świętego

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego - „O Stworzycielu Duchu, przyjdź...”

Wprowadzenie
Nazwa „nowenna” pochodzi od łacińskiego słowa novem – dziewięć. Oznacza ona dziewięć dni modlitwy. Na takiej modlitwie, zgodnie z poleceniem Pana, „trwali Apostołowie w Wieczerniku”. Chrystus przed Wniebowstąpieniem powiedział im, iż „nie zostawi ich sierotami i innego Pocieszyciela im da, aby z nimi był na zawsze, ducha Prawdy” (zob. J 14,16-17). Kiedy Chrystus wstąpił do nieba, Apostołowie wrócili do Wieczernika i po dziewięciu dniach, w dniu Pięćdziesiątnicy, zstąpił na nich Duch Święty w postaci „języków ognia” (zob. Dz 2,1-13). Zostali oni napełnieni mocą z wysoka: darem mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej, by nieść orędzie miłości Boga do człowieka wszelkiemu stworzeniu.
Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest jedną z najstarszych modlitw chrześcijaństwa. Prawdopodobnie w samych początkach Kościoła wierni przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego przez dziewięć dni w modlitewnym skupieniu. Dzisiaj przed tą uroczystością Kościół również gromadzi wiernych w parafiach na wspólnej modlitwie nowennowej, przypadającej w tym szczególnym czasie – okresie paschalnym.

Do odmawiania każdego dnia nowenny:
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

DZIEŃ PIERWSZY

Duch Święty ukojeniem dla duszy
Jako misterium pokoju Duch Święty jest odpowiedzią na nasz niepokój. Serce ludzkie jest niespokojne, to znaczy niezadowolone, wciąż szukające, i tylko Duch Święty jest tym miejscem odpoczynku, w którym znajduje ukojenie i pokój. (…) Nasze dusze więc powinny być wrażliwe i uległe Duchowi, jak liście wobec wiatru.
o. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Panie Jezu, dziękuję, że nie zostawiłeś nas na tej ziemi bez pomocy. Obiecałeś zesłać na nas Ducha Świętego, który uzbraja mocą z nieba i napełnia pokojem serce człowieka. Dziękuję, że nie odrzuciłeś mnie od siebie, choć na to wiele razy zasłużyłem, ale po raz kolejny pragniesz napełniać mnie Twoim Duchem, który przemienia moje życie. Już teraz dziękuję Ci za wszystko, czym chcesz mnie obdarować przez te 9 dni, kiedy w szczególny sposób będę prosić o Ducha Świętego.
Bądź błogosławiony, Panie.
Panie Boże, moje serce jest pełne niepokoju, lęku i smutku. Proszę, napełnij mnie Twoim Duchem, który daje radość i prawdziwy odpoczynek. Tylko Ty, przez Twojego Ducha, możesz ukoić moje skołatane serce. Proszę, byś Ty sam przygotował mnie na przyjęcie Ducha Świętego. Pomagaj mi się otwierać na Jego działanie. Oświecaj mój umysł Twoim światłem, abym mógł doświadczyć Twojej miłości i lepiej rozumieć prawdy wiary.
Ześlij na mnie Ducha Twego.
Panie Jezu, pragnę prosić o dar Ducha Twego także dla tych, którzy tego sami nie czynią. Szczególnie powierzam Ci bliskie mi osoby, które bardzo zagubiły się w swoim życiu: NN. NN. Znajdź sposób, aby także i one przyjęły Ducha Świętego. Powierzam Ci wszystkich niewierzących, walczących z Bogiem i prześladujących Kościół.
Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.
O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła:
O Stworzycielu Duchu, przyjdź...

DZIEŃ DRUGI

Duch Święty Stworzyciel
Wzywać nad sobą Ducha jako Stwórcę oznacza więc poddać się w całkowitym zawierzeniu wszechmocnemu działaniu Boga (...), oznacza wreszcie nie stawiać żadnych warunków i być gotowym na wszystko. Chodzi o podanie Bogu białej karty, jak to uczyniła Maryja, gdy rzekła: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.
o. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Panie Boże, dziękuję Ci za to, że tak wspaniale stworzyłeś świat i człowieka. Kiedy
powoływałeś go do istnienia, Twój Duch Ożywiciel unosił się ponad wodami. Jesteś także moim
Stwórcą! Dlatego powtarzam za Psalmistą: Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła (Ps 139,14). Wysławiam Cię za wszystkie dary i talenty, którymi
mnie obdarzyłeś. Nie przychodzi mi to łatwo, ale chcę dziś dziękować także za to,
co jest trudne do zaakceptowania we mnie; wierzę, że to wszystko może posłużyć dla mojego dobra i uświęcenia.
Bądź błogosławiony, Panie!
Boże mój, pragnę, aby Twój Duch kontynuował we mnie Twoje dzieło stwarzania na Twój obraz i podobieństwo (Rdz 1,26-27). Jestem gotowy przyjąć wszystko, co posłuży mojemu uświęceniu. Dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę Cię także o łaskę przyjęcia tego, kim jestem - z tym, co mnie zachwyca i z tym, co dla mnie trudne do zaakceptowania. Proszę, abyś mocą Twojego Ducha Świętego przywrócił we mnie to wszystko, co zniszczyłem przez grzech, co uczyniłem brzydkim przez swą niewierność. Ty możesz wszystko we mnie uczynić nowym (Ap 21,5).
Ześlij na mnie Ducha Twego.
Boże Ojcze, oddaję Ci dziś wszystkich, którzy nie wierzą, że Ty jesteś Stwórcą. Proszę, by uwierzyli, że Ty sam ukształtowałeś ich już w łonie matki.
Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.
O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła proszę:
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź...

DZIEŃ TRZECI

Duch Święty - tchnienie życia
W dniu zmartwychwstania, wieczorem, Jezus tchnął Ducha Świętego na uczniów.
W chrzcie powtórzył ten gest wobec każdego z nas. (...) Jezus jest zawsze gotów
odnowić ten gest nad tym, który staje przed Nim z odsłoniętą twarzą, aby otrzymać Jego tchnienie.
o. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Panie Boże, dziękuję Ci za dar Ducha Świętego, którego nieustannie udzielasz swojemu Kościołowi. Dzięki Twojemu Duchowi wszystko podtrzymujesz w istnieniu i nieustannie wlewasz wiarę, nadzieję i miłość w ludzkie serca. Dziękuje Ci za to, że po raz pierwszy tchnąłeś we mnie Ducha Świętego podczas chrztu świętego. Wtedy stałem się Twoim dzieckiem.
Bądź błogosławiony, Panie.
Panie Jezu, proszę Ciebie, abyś u wszystkich ochrzczonych odnowił łaskę chrztu świętego. Może się to dokonać przez ufne powierzenie się Tobie i pokorną modlitwę. Także ja staję dzisiaj przed Tobą z „odsłoniętą twarzą”, abyś tchnął na mnie Twojego Ducha. Pragnę Ciebie coraz lepiej poznawać i Tobie służyć. Z pokorą proszę Cię, Panie, bym stawał się coraz bardziej nowym stworzeniem. Oczy i uszy mojego serca są często zamknięte na Twoje działanie.
Ześlij na mnie Ducha Twego.
Boże Ojcze, powierzam Ci dziś tych, którzy odrzucają łaskę chrztu świętego. Proszę Cię o miłosierdzie, szczególnie dla tych, którzy wypierają się Ciebie, dokonali lub zamierzają dokonać apostazji.
Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.
O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła proszę:
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź...

DZIEŃ CZWARTY

Duch Święty - umocnieniem w wierze
Cały Kościół po zmartwychwstaniu w sposób żywy i mocny doświadczył Ducha jako pocieszyciela, obrońcy i sprzymierzeńca w trudnościach zewnętrznych i wewnętrznych, podczas prześladowań, procesów i w życiu codziennym.
o. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Panie Boże, wyznawanie wiary wymaga odwagi, zwłaszcza kiedy wiąże się z ryzykiem ośmieszenia, napiętnowania czy wręcz prześladowania. Doświadczyli tego Apostołowie, kiedy zamknęli się w Wieczerniku z obawy przed Żydami. Ty napełniłeś ich odwagą i mocą. Dziękuję Ci, że także dzisiaj umacniasz Kościół. Również mnie w sakramencie bierzmowania umocniłeś do mężnego wyznawania wiary. Dziękuję Ci za łaskę tego sakramentu i za dary Ducha Świętego, które wtedy otrzymałem. Jestem wdzięczny, że dzisiaj chcesz odnawiać we mnie łaskę tego sakramentu, której tak bardzo potrzebuję.
Bądź błogosławiony, Panie.
Panie Jezu, pragnę dziś pokornie prosić Cię o Twojego Ducha, bym mógł mężnie wyznawać wiarę w każdej sytuacji. Odnów we mnie łaskę sakramentu bierzmowania. Proszę o to, byś przemieniał moją mowę. Chciałbym, by moja komunikacja z bliskimi i ludźmi, których spotykam, była pełna miłości i zrozumienia. Ucz mnie, jak nieść wsparcie i zachętę, jak przez miłość bliźniego świadczyć o Twojej miłości. Powierzam Ci szczególnie moją relację z tymi osobami, z którymi trudno mi się porozumieć.
Ześlij na mnie Ducha Twego.
Boże Ojcze, chcę Ci dziś powierzyć w modlitwie wszystkich przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Powierzam Twojemu miłosierdziu tych, którzy zamierzają przyjąć ten sakrament tylko po to, by spełnić formalne wymogi do zawarcia małżeństwa czy bycia chrzestnym. Proszę, dotknij ich serc i wzbudź w nich tęsknotę za Tobą.
Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.
O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła proszę:
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź...

DZIEŃ PIĄTY

Duch Święty daje nam gotowość do służby
Duch Święty nie obdarza nas tylko „darem Bożym”, lecz także zdolnością i potrzebą „darowania się”. Duch Święty uczy nas czynić dar z naszego życia.
o. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Panie Boże, Ty obdarzasz człowieka mocą Ducha, a ciału dajesz siły potrzebne do tego, by służył innym. Dziękuję Ci za tych wszystkich, których postawiłeś na mojej drodze, bym mógł im służyć. Dziękuję za moich najbliższych - mojego małżonka, dzieci i rodziców, przyjaciół. Dziękuję za każdego potrzebującego człowieka, którego stawiasz na mojej drodze, bo w ten sposób uczysz mnie kochać.
Bądź błogosławiony, Panie.
Panie Jezu, powierzam Ci wszystkie moje siły i zdolności, prosząc, bym potrafił z miłością oddawać je na służbę drugiemu człowiekowi. Wlej w moje serce miłość cierpliwą i miłosierną wobec najbliższych. Pragnę też służyć każdemu potrzebującemu, którego spotkam - chorym, przeżywającym trudności, cierpiącym głód i niedostatek. Otwieraj mi oczy na ich potrzeby. Proszę, ucz mnie codziennie czynić dar z mojego życia. Proszę też o to, by wszystkie cierpienia fizyczne, których doświadczam, stawały się dla mnie okazją do zjednoczenia się z Tobą i wstawiania się za tymi, którzy potrzebują mojej pomocy.
Ześlij na mnie Ducha Twego.
Zawierzam Ci, Boże Ojcze, tych wszystkich, którzy krzywdzą innych i pozostają nieczuli  na potrzeby bliźnich. Proszę, ześlij na nich swojego Ducha, aby w drugim człowieku dostrzegli brata.
 Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.
O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła proszę:
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź...

DZIEŃ SZÓSTY

Duch Święty obrońcą przed szatanem
W Duchu Świętym Bóg staje się naszym Bogiem, pociąga nas ku sobie, odbiera nam strach i pewne zakłopotanie w stosunku do Niego, jakie odziedziczyliśmy po naszym praojcu Adamie. Dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy „domownikami” w Bogu!
o. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Panie Boże, Ty uzbroiłeś Apostołów mocą z wysoka (....), aby nie pozostali bezradni wobec ataków szatana. Twój Duch daje mi pragnienie dobra i pomaga mi przeciwstawiać się wpływom szatana. Dziękuję Ci za to, że czynisz mnie zdolnym do odrzucania pokus i podejmowania decyzji zgodnych z Twoją wolą. Dziękuję, że uczysz mnie rozpoznawać w sobie pragnienia pochodzące od Ducha Świętego i odróżniać je od podszeptów złego ducha. Dziękuję Ci za głos mojego sumienia, który mi podpowiada, co się Tobie podoba.
Bądź błogosławiony, Panie.
Panie Jezu, broń mnie przed pokusami, które mogłyby zniszczyć moją wiarę i sprowadzić mnie na złe drogi. Proszę, pokaż mi, co najbardziej utrudnia mi otwieranie się na Twojego Ducha: Jaki grzech? Może strach mieszkający w moim sercu czy fałszywy obraz Ciebie? Może są to jakieś życiowe trudności, z powodu których trudno mi jest całkowicie zaufać? Ufam, że dasz mi też łaskę potrzebną do zerwania z grzechem i ochronisz mnie przed niszczycielskimi zakusami szatana.
Ześlij na mnie Ducha Twego.
Oddaję Ci dziś, mój Boże, wszystkich, którzy boją się przyjąć Ducha Świętego.
Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.
O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła proszę:
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź...

DZIEŃ SIÓDMY

Duch Święty uzdalnia do głoszenia Dobrej Nowiny
Potrzeba koniecznie, aby ogień Ducha Świętego wypełnił wszystkie słowa, które wychodzą z naszych ust. W przeciwnym razie będą to może słowa pełne sensu, ale pozbawione mocy; oświecą, lecz nie poruszą. (...) Bez Ducha Świętego nie może istnieć autentyczne przepowiadanie i misja; bez Niego nasze mówienie, zachęcanie, modlitwa, nauczanie, przepowiadanie są jałowe.
o. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Panie Boże, chcę dziś dziękować za to, że pozwoliłeś mi się poznać. Dziękuję Ci za łaskę wiary i tych wszystkich, którzy mi ją przekazali: rodziców, kapłanów, katechetów. Dziękuję za każdą osobę, która pomogła mi zbliżyć się do Ciebie. Dziękuję też za to, że ja także jestem powołany do niesienia innym Chrystusa. To wielki zaszczyt służyć Tobie i głosić innym Twoje zbawienie.
Bądź błogosławiony, Panie.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę odważnego głoszenia Dobrej Nowiny w miejscach, w których mnie stawiasz. Wiem, że to niemożliwe bez pomocy Ducha Świętego. Namaść moje słowa mocą Twojego Ducha. Oddaję Ci to wszystko, co przeszkadza mi w byciu narzędziem w w Twoich rękach. Proszę Cię o tę moc Ducha, która dała Apostołom odwagę wyjść z Wieczernika i głosić Twoją naukę.
Ześlij na mnie Ducha Twego.
Boże Ojcze, zawierzam Ci tych wszystkich, którzy Ciebie nie znają. Proszę Cię o miłosierdzie szczególnie dla tych, którzy walczą z Tobą i z Twoim Kościołem.
Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.
O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła proszę:
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź...

DZIEŃ ÓSMY

Duch Święty - Nauczyciel modlitwy i wdzięczności
Gdybyśmy umieli wsłuchać się w wołanie naszej duszy, kiedy przez dłuższy czas pozostajemy bez modlitwy, pozbawieni Ducha Świętego, usłyszelibyśmy, jak ona na swój sposób krzyczy: „Brak mi tchu, duszę się!”.
o. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Człowiek składa się z ciała, duszy i modlitwy. Bez modlitwy staje się „siedliskiem wad i igraszką demona”. Panie Boże, tak bardzo cieszę się z tego, że jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję za to, że mogę modlić się do Ciebie i Ciebie chwalić. Twoja dobroć i hojność przerastają wszelkie moje oczekiwania. Chcę Cię błogosławić w Twoim niezmierzonym miłosierdziu, którego nigdy nikomu nie odmawiasz. Dziękuję za to, że mogę mieć udział w życiu Trójcy Świętej, w tej niepojętej relacji miłości.
Bądź błogosławiony, Panie.
Panie Jezu, proszę Cię o dar modlitwy oraz o to, abym zawsze potrafił Ciebie chwalić, nawet w największym zmartwieniu. Chciałbym, aby wdzięczność stała się moją postawą wobec wszystkiego, co mnie spotyka. Proszę, ucz mnie zawsze wysławiać Twoją dobroć.
Ześlij na mnie Ducha Twego.
Powierzam Ci, Boże Ojcze, wszystkich, którzy się nie modlą i poddają się rozpaczy oraz pogrążają się w smutku, nie zauważając tego, co w ich życiu dobre. Poślij im Twego Ducha, aby mogli odrzucić zgorzknienie i zniechęcenie i otworzyć się na moc Ducha Świętego.
Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.
O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła proszę:
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź...

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Napełnieni Duchem Świętym
Czego potrzebujemy, abyśmy również my mogli przeżyć takie doświadczenie Pięćdziesiątnicy? Po pierwsze trzeba z natarczywością prosić Ojca o Ducha Świętego, w imię Jezusa, i oczekiwać na Jego odpowiedź! Potrzeba wiary pełnej oczekiwania. (...) Musimy być również przygotowani na to, że coś zmieni się w naszym życiu. Nie możemy zapraszać Ducha Świętego, by przyszedł i nas napełnił, a jednocześnie stawiać warunek, że zostawi wszystko tak, jak było przedtem. „Czego Duch dotyka, to Duch zmienia!” - mawiali Ojcowie Kościoła.
o. Raniero Cantalamessa OFMCap.

Boże Ojcze, kiedy na Apostołów zstąpił Duch Święty, nagle rozległ się szum z nieba jakby gwałtownie wiejącego wiatru, pojawiły się też języki podobne do ognia, Apostołowie zaczęli mówić różnymi językami i prorokowali (por. Dz 2,2-4). To misterium nieustannie dokonuje się w Kościele. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że zawsze udzielasz Twojego Ducha tym, którzy o to proszą. Wielbię Cię za to, że pragniesz udzielać daru Ducha Świętego także mnie, tak samo hojnie, jak to uczyniłeś wobec Apostołów.
Bądź błogosławiony, Panie.
Panie Boże, pokornie, z „natarczywością” proszę Cię, abyś zesłał na mnie i na cały Kościół swojego Ducha, tak jak to uczyniłeś z Apostołami zebranymi w Wieczerniku. Pragnę, aby Duch Święty mnie oświecał, prowadził, umacniał, pocieszał i objawiał, co mam czynić. Poddaję się wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co mi ześlesz, pójść tam, gdzie mnie poprowadzisz. Pozwól mi tylko poznać Twoją świętą wolę!
Ześlij na mnie Ducha Twego.
Zawierzam Ci, Boże Ojcze, tych, którzy zagubili łaskę wiary i żyją bez Ciebie. Przygotuj ich serca, aby i oni mogli we właściwym czasie zostać napełnieni Duchem Świętym.
Z ufnością powierzam ich Tobie, Panie.
O dar mocnej wiary dla mnie, moich bliskich, o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka, a także o odnowę całego Kościoła proszę:
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź...
 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Bez Ducha Świętego: Bóg jest daleki, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia jest martwą literą, Kościół zwykłą organizacją, autorytet dominacją, misja propagandą, kult jest zaklęciem, postępowanie chrześcijańskie moralnością niewolników.
Autor anonimowy

Modlitwa do Ducha Świętego

Proszę Cię, Duchu Święty, przemień moje wewnętrzne napięcie w święte odprężenie; przemień mój niepokój w kojącą ciszę; przemień moje zatroskanie w spokojną ufność; przemień mój lęk w nieugiętą wiarę; przemień moją gorycz w słodycz Twej łaski; przemień mrok mojego serca w delikatne światło; przemień moją obojętność w serdeczną życzliwość; przemień moją noc w Twoje światło; przemień zimę mojej duszy w Twoją wiosnę; wyprostuj moje krzywe drogi, wypełnij moją pustkę; oczyść mnie z pychy, pogłęb moją pokorę; rozpal we mnie miłość, zgaś we mnie zmysłowość. Przyjdź, Duchu Święty, dokonaj cudu przemiany mego serca, abym się stał podobny do Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Który z Ojcem i z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

copyright 2017 © spm.org.pl

Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.