Statut


Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich
przy Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów

Wprowadzenie
Duch Święty rozdziela między wiernych wszelakiego stanu szczególne łaski, przez które czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł oraz funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła zgodnie ze słowami Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra (1 Kor 12,7; LG, 12). Jedną spośród tych łask jest dar wspierania pomocą (1 Kor 12,28). Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, odpowiadając na wezwanie Ducha Świętego i potrzeby Kościoła oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób pragnących ściślej związać się ze Zgromadzeniem, aby w jego duchu i pod jego przewodnictwem dążyć do pełni chrześcijańskiej doskonałości i czynnie uczestniczyć w jego apostolskiej misji, powołała do życia Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich (dalej Stowarzyszenie ) i nadała mu niniejszy Statut.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest wspólnotą wiernych Kościoła katolickiego zrzeszonych z Prowincją Polską Zgromadzeniem Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na zasadzie dobrowolności w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści duchowych oraz popierania apostolskiej i charytatywnej działalności Kościoła.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa.

§ 2
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3
Stowarzyszenie jest organizacją kościelną utworzoną na podstawie aktu erekcyjnego Przełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z dnia 24.10.1994 r. i działa na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz kanonów: 298‑320, 327‑329 i 677 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów nr 85 oraz niniejszego Statutu.
Do Stowarzyszenia nie stosuje ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zwanej dalej „Zgromadzeniem Księży Marianów”.

§ 4
Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Warszawie

§ 5
Zakładanie nowego oddziału Stowarzyszenia należy do Przełożonego Zgromadzenia Księży Marianów.

§ 6
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele i zadania są pokrewne Stowarzyszeniu Pomocników Mariańskich.

ROZDZIAŁ II
CELE i SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA


§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
 • szerzenie chwały Bożej i rozwój królestwa Bożego na ziemi.
 • wspieranie członków w dążeniu do świętości życia oraz w czynnym angażowaniu się w apostolską misję Kościoła,
 • poznawanie i szerzenie misterium Niepokalanego Poczęcia NMP oraz nabożeństwa do Matki Bożej,
 • szerzenie orędzia i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego,
 • pomoc zmarłym w czyśćcu cierpiącym,
 • pobudzanie, wspomaganie powołań kapłańskich i zakonnych,
 • duchowe i materialnie wspieranie misjonarzy mariańskich w przygotowaniu do pracy na misjach, w formacji duchowej i intelektualnej, w pracy misyjnej, w leczeniu i wypoczynku,
 • wspieranie dzieł dobroczynnych realizowanych przez misjonarzy w krajach rozwijających się lub zagrożonych ubóstwem, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • promowanie wiedzy o polskich misjonarzach na świecie,
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą,
 • promowanie godności osoby ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
 • promowanie i organizowanie wolontariatu w Polsce i krajach misyjnych,
 • pomaganie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz pomoc mniejszościom etnicznym i grupom wykluczonym społecznie przez wzgląd na wiek, wykształcenie, kolor skóry i pochodzenie, wyznawaną religię
 • promowanie muzyki, kultury i sztuki etnicznej w krajach misyjnych Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji,
 • działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności leczenie chorych w krajach rozwijających się i zagrożonych ubóstwem,
 • podejmowanie działań na rzecz edukacji i integracji międzynarodowej,
 • podnoszenie kwalifikacji dzieci, młodzieży, grup i osób indywidualnych przez szkolenia, warsztaty, konferencje, sympozja i rekolekcje i specjalistyczną literaturę,
 • inspirowanie środowisk opiniotwórczych i mediów w zakresie podejmowania określonych działań na rzecz ludzi potrzebujących na świecie,
 • podejmowanie współpracy ze szkołami w zakresie edukacji i kształtowania postaw bezinteresownej pomocy,
 • wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i metod rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi ziemi.

§ 8
Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności cele statutowe Stowarzyszenia obejmujące działalność pożytku publicznego są następujące:
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 • Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z).

§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 • propagowanie wszelkich dzieł pobożności, modlitwy, pokuty i miłości bliźniego za pomocą wszelkich dostępnych środków,
 • podejmowanie różnych dzieł apostolskich,
 • duchowe i materialne wspomaganie dzieł apostolskich, misyjnych, edukacyjnych i dobroczynnych marianów,
 • wspieranie kształcenia kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego w Zgromadzeniu Księży Marianów przez modlitwę i pomoc materialną,
 • formację duchową członków dokonującą się m.in. za pomocą pisma Stowarzyszenia, różnorakich publikacji, a także wszelkich dostępnych form duszpasterstwa, które prowadzą do dojrzałości chrześcijańskiej, podtrzymują i zacieśniają wzajemne więzi oraz informują o pracy apostolskiej marianów na świecie,
 • organizowanie i wspieranie ośrodków zdrowia i pomocy społecznej, punktów żywieniowych i stołówek,
 • pomoc w prowadzeniu szkół i punktów edukacyjnych oraz fundowanie stypendiów na edukację,
 • organizowanie szkoleń, spotkań, rekolekcji, dni skupienia, sympozjów i konferencji, wystaw i prezentacji multimedialnych,
 • wspieranie ośrodków opiekuńczych, oświatowych, wychowawczych, rekreacyjnych i kulturalnych.

§ 10
Działalność statutowa Stowarzyszenia będąca działalnością pożytku publicznego określona w § 8 niniejszego Statutu prowadzona będzie jako działalność nieodpłatna.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE I OSOBY WŁĄCZONE DO UDZIAŁU W DOBRACH DUCHOWYCH


§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą zostać wszyscy wierni Kościoła katolickiego, zarówno duchowni, osoby zakonne, jak i świeccy, którzy pragną w duchu mariańskim pełniej korzystać z pomocy w dążeniu do świętości.

§ 12
Darczyńcom i osobom szczególnie zasłużonym dla dzieła Stowarzyszenia, jako wyraz wdzięczności za ofiarność i pomoc, Dyrektor Stowarzyszenia może przyznać członkostwo honorowe. Członkowie honorowi korzystają z udziału w dobrach duchowych Zgromadzenia Księży Marianów

§ 13
Do udziału w dobrach duchowych Zgromadzenia Księży Marianów mogą być również włączone osoby żyjące lub zmarłe, które zostały polecone modlitwom duchowej rodziny mariańskiej

§ 14
Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Dyrektor Stowarzyszenia na wniosek/pisemną deklarację ubiegającego się, po spełnieniu następujących warunków: ubiegający się akceptuje postanowienia niniejszego Statutu i zobowiązuje się czynnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 15
Do Stowarzyszenia można być przyjętym lub włączonym do udziału w dobrach duchowych Zgromadzenia Księży Marianów na czas określony lub bezterminowo.

§ 16
Utrata członkostwa następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Dyrektora Stowarzyszenia, wykluczenia decyzją Dyrektora Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, wygaśnięcia członkostwa.

ROZDZIAŁ IV
ZOBOWIĄZANIA


§ 17
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się do prowadzenia życia zgodnego z przykazaniami Bożymi, Ewangelią Jezusa Chrystusa i nauczaniem Kościoła, a także do wiernego wypełniania obowiązków swego stanu.
Członkowie Stowarzyszenia czynnie wspierają dzieła apostolskie, misyjne, edukacyjne i dobroczynne prowadzone przez Księży Marianów.
Ponadto zobowiązują się:
 • starać się o wzrost czci i prawdziwego nabożeństwa do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w życiu osobistym i w swoim środowisku,
 • szerzyć nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego; pogłębiać ufność w moc łaski Bożej, która zachowała Niepokalanie Poczętą od wszelkiego grzechu,
 • odmawiać przynajmniej raz w tygodniu do wyboru: jedną cząstkę różańca albo Koronkę 10 cnót Najświętszej Maryi Panny lub Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji żywych i zmarłych członków Zgromadzenia Księży Marianów i Stowarzyszenia, za zmarłych w czyśćcu cierpiących i o wzrost powołań kapłańskich i zakonnych,
 • ofiarować w intencji zmarłych w czyśćcu cierpiących lub nowych powołań posty i wyrzeczenia,
 • zachęcać osoby chore i cierpiące do ofiarowania Bogu w zjednoczeniu z Chrystusem swych cierpień fizycznych i duchowych w wyżej wymienionych intencjach,
 • włączać się w lokalne praktyki pobożnościowe.
 • Zobowiązania wymienione w punkcie 2 i 3 nie obowiązują pod grzechem.

ROZDZIAŁ V
KORZYŚCI DUCHOWE


§ 18
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby żyjące i zmarłe włączone do udziału w dobrach duchowych Zgromadzenia Księży Marianów korzystają z łaski i owoców Mszy świętych, modlitw i Bożych dzieł spełnianych przez Marianów pracujących na całym świecie. Ponadto:
 • mają udział w owocach jednej Mszy św. odprawianej codziennie w ich intencji,
 • powierzani są Panu Bogu w nieustającej Nowennie do Miłosierdzia Bożego i w modlitwach pracowników Centrum Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich,
 • korzystają z owoców specjalnej Mszy św. odprawianej za nich w pierwsze piątki i soboty każdego miesiąca oraz w następujące święta ku czci Chrystusa Pana i Najświętszej Maryi Panny, a także patronów Stowarzyszenia:

Styczeń:
1. Świętej Bożej Rodzicielki
6. Objawienie Pańskie
27. bł. Jerzego Matulewicza

Luty:
2. Ofiarowanie Pańskie

Marzec:
19. św. Józefa Oblubieńca NMP
25. Zwiastowanie NMP
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Niedziela Miłosierdzia Bożego
Wniebowstąpienie Pańskie
Zesłanie Ducha Świętego

Maj:
18. św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec:
12. bł. Antoniego i Jerzego, męczenników
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Sierpień:
15. Wniebowzięcie NMP

Wrzesień:
8. Narodzenie NMP
14. Podwyższenie Krzyża Świętego

Październik
5. św. Faustyny Kowalskiej

Listopad
2. Wszystkich Wiernych Zmarłych

Grudzień
8. Niepokalane Poczęcie NMP
25. Narodzenie Pańskie

§ 19
Członkowie Stowarzyszenia mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu wstąpienia do Stowarzyszenia oraz w następujące święta i uroczystości roku:
 • 19 marca ‑ św. Józefa Oblubieńca NMP
 • 25 marca ‑ Zwiastowanie Pańskie
 • 15 sierpnia ‑ Wniebowzięcie NMP
 • 8 września ‑ Narodzenie NMP
 • 8 grudnia ‑ Niepokalane Poczęcie NMP

ROZDZIAŁ VI
PATRONOWIE


§ 20
Główną patronką Stowarzyszenia jest Maryja Niepokalanie Poczęta, Matka Chrystusa i Kościoła.

§ 21
Pozostałymi patronami są:
 
 • św. Józef Oblubieniec NMP
 • św. Stanisław Papczyński, założyciel Zgromadzenia Księży Marianów
 • bł. Jerzy Matulewicz, odnowiciel Zgromadzenia Księży Marianów
 • św. Faustyna Kowalska, apostołka Bożego Miłosierdzia
 • bł. Antoni i Jerzy, męczennicy z Rosicy

ROZDZIAŁ VII
STRUKTURA I ZARZĄD


§ 22
Organami Stowarzyszenia są: Dyrektor Stowarzyszenia będący organem zarządzającym oraz Rada Stowarzyszenia, zwana dalej Radą, będąca kolegialnym organem nadzoru odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej oraz nadzoru.

§ 23
Dyrektor Stowarzyszenia mianowany przez Przełożonego Zgromadzenia Księży Marianów spośród członków Zgromadzenia samodzielnie reprezentuje, zarządza, koordynuje i animuje działalność Stowarzyszenia.

§ 24
Dyrektor Stowarzyszenia jest mianowany na czas nieokreślony i może być odwołany przez Przełożonego Zgromadzenia Księży Marianów

§ 25
Dyrektor powinien troszczyć się o zachowanie w Stowarzyszeniu nienaruszonej wiary i obyczajów oraz czuwać, aby nie wkradły się nadużycia dyscypliny kościelnej.

§ 26
Dyrektor Stowarzyszenia nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 27
Radę Stowarzyszenia powołuje Przełożony Zgromadzenia Księży Marianów spośród członków Zgromadzenia Marianów na 3-letnią kadencję. Rada składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego.

Członkowie Rady:
 • nie mogą pełnić jednocześnie funkcji Dyrektora Stowarzyszenia ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie

§ 28
Do kompetencji Rady należy:
 • kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 • zatwierdzanie budżetu i rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia,
 • nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Stowarzyszenia opracowanych przez Dyrektora Stowarzyszenia,
 • przygotowywanie wspólnie z Dyrektorem Stowarzyszenia projektów zmian niniejszego Statutu,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Dyrektora Stowarzyszenia.

§ 29
Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, przynajmniej raz w roku.

§ 30
Przyjąć rezygnacje radnego lub pozbawić go urzędu w przypadku naruszania postanowień Statutu lub niewywiązywania się z powierzonych zadań może wyłącznie Przełożony Zgromadzenia Księży Marianów.
Rezygnacja z członkostwa w Radzie wymaga formy pisemnej.
Na wakujący urząd radnego Przełożony Zgromadzenia Księży Marianów wybiera innego członka Zgromadzenia Księży Marianów do końca danej trzyletniej kadencji.

§ 31
Przewodniczący wraz z Radą może dodatkowo powołać Radę programową Stowarzyszenia lub inne gremia służące pomocą Dyrektorowi w jego pracy.

§ 32
Stowarzyszenie może z własnej inicjatywy podejmować przedsięwzięcia odpowiadające jego celom i charakterowi, z zachowaniem zależności od przełożonych.

§ 33
Majątek Stowarzyszenia stanowią dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz środki pochodzące z ofiarności publicznej, wpływów z działalności statutowej, dochodów z majątku Stowarzyszenia.

§ 34
Stowarzyszenie samo zarządza posiadanymi dobrami zgodnie ze Statutem i pod zwierzchnim kierownictwem przełożonego wyższego, którym jest Przełożony Zgromadzenia Księży Marianów, i któremu każdego roku przedstawia sprawozdanie z działalności.
Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.
Środki pieniężne niezależne od ich źródła pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb przekazywane na rachunek bankowy.

§ 35
Nadwyżkę przychodów nad kosztami uzyskiwaną w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie przeznacza wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego określonej niniejszym Statutem.

§ 36
Zebrane ofiary i jałmużny są przeznaczane na cele zgodne z intencją ofiarodawców i Statutu Stowarzyszenia.

§ 37
Zabronione jest :
 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 • przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VIII
PRZYŁĄCZONE GRUPY


§ 38
W ramach Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich działa grupa Przyjaciół Misji pod kierunkiem promotora misji. Tworzy ona duchowe zaplecze modlitwy i ofiar na rzecz misji. Osoby z grupy Przyjaciół Misji korzystają ze wszystkich przywilejów duchowych członków Stowarzyszenia.

§ 39
Promotor misji mianowany jest każdorazowo przez Przełożonego Zgromadzenia Księży Marianów spośród członków Zgromadzenia i współpracuje z Dyrektorem Stowarzyszenia. Funkcję promotora misji może pełnić Dyrektor Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IX
ZMIANY STATUTU


§ 40
Niniejszy Statut obowiązuje od dnia zatwierdzenia aż do odwołania.

§ 41
Zmiany w niniejszym Statucie wymagają aprobaty Przełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny za zgodą Rady Prowincji.

§ 42
Za zgodą Rady Prowincji wyrażoną w dniu 9 stycznia 2013 roku zatwierdzam niniejszy Statut i polecam go ogłosić.

Warszawa, dnia 09.01.2013
Ks. Paweł Naumowicz
Przełożony Prowincji Polskiej
Zapisz się do newslettera!
* pole wymagane
Używamy plików Cookies!
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie
Strona korzysta z niezbędnych plików Cookies, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.
Więcej informacji
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.